REKLAMA

Do 5 lat więzienia za każde przekręcenie licznika dla zlecającego jak i wykonawcy
Utworzona: 2018-01-12

Zjawisko nieuprawnionej ingerencji we wskazania licznika przebiegu całkowitego pojazdu mechanicznego przybrało w ostatnich latach skalę nieakceptowalną społecznie. Samochodowi kanciarze, a także ich pomocnicy, są dziś praktycznie bezkarni. Ofiarą oszustów padają nieświadomi nabywcy, którzy na zakup wymarzonych czterech kółek wydają często ostatnie oszczędności.

REKLAMA
11 stycznia br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Proponowana nowelizacja ma wypełnić istniejącą lukę, gwarantując pewność obrotu i zapobiegając nieuczciwym, oszukańczym praktykom sprzedających pojazdy mechaniczne. Jednocześnie nowelizacja ma za zadanie zlikwidować proceder polegający na oferowaniu usług zaniżania wskazań licznika przebiegu całkowitego w pojeździe mechanicznym, który to proceder obecnie jest bezkarny, a w większości przypadków poprzedza zabiegi osób, chcących w oszukańczy sposób sprzedać pojazd.

Mając powyższe na uwadze, celem likwidacji tego patologicznego zjawiska, proponuje się kompleksową regulację, mającą zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg licznika całkowitego pojazdu mechanicznego.

Projekt realizuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40WE, która w motywie 25 stwierdza, że „oszustwo polegające na fałszowaniu przebiegu powinno być traktowane jako przestępstwo podlegające sankcji, ponieważ manipulacja przebiegiem może prowadzić do błędnej oceny stanu zdatności do ruchu drogowego pojazdu. Wykrywanie manipulacji lub ingerencji w stan licznika powinno być łatwiejsze dzięki rejestrowaniu przebiegu w świadectwie zdatności do ruchu drogowego oraz dostępności diagnostów do tych informacji”.

Projekt obejmuje kryminalizacją następujące czyny (art. 306a § 1 i 2 k.k.):

- zmianę wskazań stanu licznika przebiegu pojazdu mechanicznego,
- ingerencję w prawidłowość pomiaru licznika przebiegu całkowitego pojazdu,
- dokonanie wymiany licznika przebiegu całkowitego pojazdu wbrew przepisom ustawy,
- niezawiadomienie stacji kontroli pojazdów o wymianie licznika,
- nieprzedstawienie pojazdu w stacji kontroli w celu sprawdzenia, czy licznik, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, odmierza przebieg pojazdu,
- uniemożliwienie diagnoście dokonania odczytu wskazania wymienionego licznika wraz z jednostką miary.

Analizując wymienione zachowania uznano, że będą one stanowić przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Należy bowiem pamiętać, że licznik przebiegu pojazdu mechanicznego pełni funkcję dokumentującą najistotniejszy parametr mający wpływ na ocenę jego dotychczasowego użytkowania. Przyjęty rodzaj i wymiar kary przewidzianej za to przestępstwo odpowiada zatem karygodności takiego czynu, kwalifikując go przy tym jako występek.

W art. 81b ust. 6 projekt przewiduje sankcję w postaci zatrzymania dowodu rejestracyjnego w trzech przypadkach, tj. gdy:
1) w wyniku sprawdzenia stwierdzono, że licznik nie odmierza przebiegu pojazdu w jednostkach miary właściwych dla tego rodzaju pojazdu,
2) odczyt wskazania tego licznika wraz z jednostką miary nie jest możliwy,
3) właściciel lub posiadacz pojazdu nie złożył pisemnego oświadczenia o dacie wymiany licznika przebiegu całkowitego pojazdu.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
Gerlach


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE