REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kierowcy będą ponosić odpowiedzialność za wykroczenia drogowe popełnione w innym państwie Unii cz.2
Utworzona: 2017-12-01

Ustawa o transporcie drogowym prawnie ustanawia, że nowy Rejestr Elektroniczny prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Dzięki rejestrowi GITD minister właściwy ds. transportu uzyska narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym.

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym wynika między innymi z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych między innymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 51). Ustawa o transporcie drogowym prawnie ustanawia, że nowy Rejestr Elektroniczny prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Dodatkowo zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 dane, które będą gromadzone w rejestrze będą dotyczyć:
- przewoźników drogowych ( przedsiębiorstwa i formy prawnej działalności gospodarczej,
- adres siedziby,
- rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
- liczba pojazdów,
- numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów),
- osób zarządzających transportem drogowym,
- nałożonych na nich kar,
- osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Infracht - bezpieczeństwo


Na postawie przepisów Główny Inspektorat Transportu Drogowego zawarł 8 maja 2017 roku umowę z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w kwestii utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego ( KREPTD ). Umowa z Wykonawcą przewiduje również kolejne etapy realizacyjne, w tym m.in. połączenie ST KREPTD z innymi rejestrami państwowymi (CEIDG, KRS, REGON itd.). Utworzenie KREPTD ma zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m.in. w procesach wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy, czy też wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych. Upoważnione organy będą miały dostęp do Rejestru i zgromadzonych w nim danych dzięki aplikacjom internetowym. Umożliwią one również wymianę danych z innymi państwami członkowskimi UE. KREPTD tworzony jest w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe.

Podstawowa wersja ST KREPTD umożliwi min.:
- zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy za pomocą formularzy udostępnianych na platformie ePUAP,
- automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych;
- automatyczne przesyłanie do właściwych państw Unii Europejskiej informacji o poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne, a stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych na terenie Polski kontroli:
- szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE;
- bezpłatny dostęp do danych publicznych udostępnianych przez stronę internetową rejestru.

W bazie Rejestru znajdują się już obecnie trzy informacje o:

  • przedsiębiorcach, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • poważnych naruszeniach przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
  • osobach, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia im dobrej reputacji osób, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Dane o przedsiębiorcach, którzy uzyskali zgodę na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, będą jawne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wyjątek będzie stanowić jedynie adres zamieszkania oraz informacje o dacie i miejscu urodzenia.

W przypadku poważnych naruszeń i osób, które utraciły dobrą reputację, dane zostaną udostępnione tylko upoważnionym organom. Udostępnianie danych organom publicznym będzie mogło następować w dwóch trybach: na wniosek ww. organów publicznych, środkami komunikacji elektronicznej obsługiwanymi przez system teleinformatyczny KREPTD oraz – w przypadku gdy Główny Inspektor Transportu Drogowego zawrze z tymi organami porozumienie o udostępnianiu im danych zgromadzonych w KREPTD – w drodze teletransmisji, bez konieczności składania wniosku.

W tym drugim przypadku zawarcie porozumienia będzie możliwe, jeżeli podmioty te będą posiadały środki techniczne i organizacyjne umożliwiające odnotowanie w systemie teleinformatycznym KREPTD informacji na temat tego kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał, a także gdy specyfika lub zakres wykonywanych przez nie zadań będzie uzasadniała takie udostępnienie.

Wniosek o dostęp do nich będą mogli złożyć:

  • starości,
  • wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego,
  • wojewódzcy komendanci policji,
  • komendant główny Straży Granicznej,
  • komendanci oddziałów Straży Granicznej,
  • dyrektorzy izb celnych,
  • Główny Inspektor Pracy,
  • zarządcy dróg,
  • sądy oraz szefowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Określono, że trzy poważne przekroczenia prawa są równoznaczne z jednym bardzo poważnym, a w przypadku tych najpoważniejszych procedura o utracie dobrej reputacji będzie uruchamiana automatycznie. Rozpoczęcie takiego postępowania może odbyć się także, gdy w danym przedsiębiorstwie popełniono trzecie bardzo poważne naruszenie w ciągu roku, liczone średnio na kierowcę, bądź w sytuacji prawomocnego wyroku za przestępstwa.

KREPTD ma zapewnić przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m.in. w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego oraz podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.

Dzięki rejestrowi GITD minister właściwy ds. transportu uzyska narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym.

Dodatkowo wprowadzenie KREPTD powinno pozytywnie wpłynąć na poprawę ryzyka zawodowego występującego w bezpieczeństwie transportu drogowego, w związku z wyeliminowaniem z rynku nieuczciwych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i socjalnymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1935) - termin wprowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego ( KREPTD ) w Polsce został ustalony na dzień 30.11.2017r.


Specjalista ds. transportu i logistyki
Dariusz Starkowski
Ekspert firmy Infracht
Do ulubionych

Fotografie