REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ważne zmiany i nowe obowiązki administracyjne dekretu Loi Macron
Utworzona: 2017-06-14

Temat płac minimalnych w Europie od kilkunastu miesięcy wraca nieustannie, za każdym razem na nowo zaskakując regulacjami przewoźników, którzy muszą dostosowywać się do ciągle nowych wymagań.

W ostatnim czasie, krajem który przoduje w tym zakresie jest Francja. Jak już powszechnie wiadomo 1 stycznia 2017 roku został wdrożony system informatyczny SIPSI, dzięki czemu deklaracje oddelegowania kierowców do pracy we Francji wprowadzone tzw. ustawą Loi Macron, składane są drogą elektroniczną. Rozwiązanie to przewidziane zostało w treści przedmiotowej ustawy, aczkolwiek aż do końca roku nie wdrożono przepisów wykonawczych. Narzędzie to jest wykorzystywane do przekazywania stronie francuskiej zgłoszeń i zaświadczeń o delegowaniu pracowników na terytorium Francji oraz do automatycznego przetwarzania danych osobowych zawartych w tych zgłoszeniach i zaświadczeniach. Rozporządzenie zostało wydane dopiero 29 lipca 2016 r. i zgodnie z jego literalną treścią, zarówno zgłoszenie oddelegowania (wymagane dla pracowników delegowanych w innych branżach niż transportowa), jak i zaświadczenia o oddelegowaniu kierowców, będą musiały być wysyłane przez przedmiotowy system informatyczny. Wskazana powyżej platforma funkcjonuje, korzystanie z niej jest obowiązkowe. To potocznie zwane "ułatwienie", w rzeczywistości jest prawdziwą bolączką przedsiębiorstw transportowych. Po piewrsze z uwagi na ogrom koniecznych do wprowadzenia informacji, po drugie – w praktyce występują znaczne przerwy w jego prawidłowym działaniu.

Ponadto pojawił się Dekret nr 2017-823 z 5 maja 2017 roku, opublikowany w dzienniku ustaw, dotyczący kwestii zaostrzenia zasad walki z nielegalnym świadczeniem usług międzynarodowych. W przypadku delegowania pracownika do pracy na terytorium Francji w sektorze transportu lądowego, zmiany dotyczą głównie deklaracji oddelegowania. Nowe regulacje mają na celu uproszczenie procedury składania zaświadczeń oraz zapewnienie jej przejrzystości, a obowiązywać będą od 1 lipca 2017 roku.

Zgodnie z wyżej wspomnianym dekretem, wymagane będzie podanie indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej z tytułu opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedsiębiorstwa VAT EU, które oddelegowuje pracownika. Pojawi się konieczność podania nazwy kraju, w którym oddelegowany pracownik objęty jest ubezpieczeniem społecznym, zamiast jak dotychczas wskazania konkretnej jednostki organu ubezpieczeń społecznych, do którego wpłacane są składki. Dodatkowo uszczegółowiono, iż dokumenty przechowywane przez przedstawiciela pracodawcy we Francji, przedstawiane mają być kontrolującym od razu w języku francuskim, a kwoty w tych dokumentach muszą być przeliczone na euro.


Przewoźnik niemający siedziby na terytorium Francji, natomiast korzystający z pracy świadczonej przez pracowników agencji pracy tymczasowej, również nieposiadającej siedziby na terytorium Francji, musi złożyć zaświadczenie francuskiej Inspekcji Pracy. To zaświadczenie o delegowaniu jest jednocześnie zapewnieniem, że agencja pracy tymczasowej została poinformowana o oddelegowaniu jej pracowników oraz o zasadach i warunkach pracy, które w związku z oddelegowaniem pracowników będą miały do nich zastosowanie.

Niestety wspomniane powyżej ustawodawstwo, rzuca cień na codzienne funkcjonowanie podmiotów transportowych, gdzie przedsiębiorca musi skupiać się na kolejnych formalnościach. Formalnościach, które zabierają czas i zaangażowanie mogące wpłynąć na płynność firmy. Należy zadać sobie pytanie - czy jest sens mierzyć się ze wszystkimi trudnościami na własną rękę? Czy nie lepiej skupić się na rozwijaniu przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji zysków, a obsługę formalności powierzyć profesjonalistom, którzy będą działać w naszym imieniu?

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, zapewniamy przedsiębiorstwu kompleksowe przedstawicielstwo na terytorium Francji do kontaktu ze służbami kontrolnymi. Co istotne, okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania – przedstawiciel ma obowiązek na żądanie funkcjonariuszy kontroli udostępnić do wglądu następujące dokumenty:
  1. Dokumenty potwierdzające wypłatę wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierający następujące zapisy: stawkę godzinową brutto, wynagrodzenie za nadgodziny
  2. Okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki 9,76 € oraz godzin nadliczbowych
  3. Płatne urlopy oraz dni wolne od pracy

Ponadto przedstawiciel powinien posiadać kserokopię zgłoszenia jako przedstawiciela przedsiębiorcy na terenie Francji, a każdy kierowca komplet wymaganych dokumentów w pojeździe.

Sankcje, jakie grożą w przypadku nie stosowania się do wytycznych Republiki Francuskiej:
  • brak w kabinie pojazdu zaświadczenia o delegowaniu lub niezgodności zaświadczenia o delegowaniu bądź też posiadanie zaświadczenia, w którym dane są niekompletne, niepoprawne, nieczytelne lub wymazywalne – do 750 €
  • brak na pokładzie pojazdu wymaganych dokumentów, innych niż zaświadczenie – do 450 €
  • wysokość grzywny nie może przekroczyć 2 000 € za każdego oddelegowanego pracownika i 4 000 € w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu jednego roku od daty powiadomienia o nałożeniu pierwszej grzywny
  • łączna kwota grzywny dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 500 000 € (przy ustalaniu wysokości grzywny, władza administracyjna bierze pod uwagę okoliczności i wagę naruszenia, zachowanie kontrolowanego oraz jego sytuację finansową)

Dla Państwa wygody, a także transparentności dokumentacji, oddajemy zaawansowany Panel Klienta, gdzie po uzyskaniu niepowtarzalnego loginu oraz hasła, każde działanie w imieniu przedsiębiorstwa zostanie odnotowane.

Zapraszamy do kompleksowej współpracy w ramach ustanowienia przedstawicielstwa dla przewoźników wykonujących transport drogowy do Francji. Otrzymują Państwo jasne i proste warunki – stawka na poziomie 10 € miesięcznie za opiekę nad każdym oddelegowanym kierowcą.

Dla przedsiębiorstw delegujących powyżej 10 kierowców, a także posiadających dużą rotację pracowników warunki współpracy są ustalane indywidualnie – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu!

KONTAKT
Do ulubionych