REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Druga kontrola MiLoG zakończona sukcesem
Utworzona: 2015-10-16

Po dziesięciu miesiącach obowiązywania na terenie Niemiec płacy minimalnej, polski przewoźnik posiada jednoznaczną i sprawdzoną w praktyce wykładnię na temat prawidłowego sposobu jej rozliczania.

Wynika to zarówno z faktu rozszerzenia przez Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wytycznych dot. praktyk kontrolnych urzędów celnych, jak również wniosków po zakończonych (i udokumentowanych) dwóch kontrolach w Polsce dotyczących wypłaty co najmniej 8,5 € za godzinę pracy na terenie Niemiec, a prowadzonej przez Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców.

Od stycznia tego roku polskie środowisko transportowe stara się o ograniczenie rodzajów przewozów drogowych objętych obowiązkiem wypłaty niemieckiej płacy minimalnej. Wynikiem ostrej reakcji strony polskiej jest przejściowe rozwiązanie dla ruchu tranzytowego, dla którego zarówno kontrole, jak i karanie wykroczeń przeciwko ustawie o płacy minimalnej przez urzędy administracji celnej zostały wstrzymane. Jednak pomimo, że najostrzejszy spór dotyczy przewozów transgranicznych z załadunkiem lub rozładunkiem na terenie Niemiec, strona niemiecka informuje, że „...wstrzymanie kontroli i karanie wykroczeń nie odnosi się do tzw. przewozu kabotażowego (przedsiębiorstwo z siedzibą za granicą świadczy usługi transportowe z punktami: początkowym i końcowym na terenie Niemiec) oraz komunikacji transgranicznej z załadunkiem lub rozładunkiem na terenie Niemiec.”

Warto być przygotowanym na kontrolę


Z uwagi na fakt, iż nie sposób przewidzieć jakie będą końcowe rozstrzygnięcia, najrozsądniejszym wydaje się postepowanie wg. maksymy „bądź przygotowany na najgorsze spodziewaj się najlepszego”. Oczywiście najkorzystniejszym rozwiązaniem dla polskiego przewoźnika byłoby gdyby MiLoG nie obejmował w całości pracy polskiego kierowcy na terenie Niemiec, jednak takie rozwiązanie wydaje się w praktyce mało prawdopodobne.

Już dzisiaj, za prawidłowym przygotowaniem rozliczenia pracy kierowcy na terytorium Niemiec przemawia również fakt dziesięciu kontroli, którym poddani zostali klienci OCRK. Kontrole spowodowane były zarówno zatrzymaniem kierowcy na drodze, jak również samym faktem zgłoszenia pracownika, iż będzie on wykonywał zadania służbowe na terenie naszego zachodniego sąsiada. Zatem stosowne przygotowanie się na najgorsze powinno obejmować takie rozliczenie czasu pracy kierowcy, które zostanie zaakceptowane przez niemiecki Urząd Celny, a w znacznym stopniu nie podniesie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowniczym.

Początkiem roku panował pełen chaos informacyjny, różni eksperci podawali całkowicie rozbieżne informacje. Część mówiła, że MiLoG nie obowiązuje w polskim transporcie, inni twierdzili, że obowiązuje, ale nie da się go pomniejszyć o diety i ryczałty, pozostali uważali, że nic nie wiadomo i przewoźnik musi sam podjąć decyzję. OCRK jako jedyne już w styczniu podało gotowe rozwiązania, które zaimplementowało u swoich blisko 1500 klientów. Teraz, po 10 miesiącach wiadomo już, że to właśnie sposób wyliczeń zaproponowany przez zespół ekspertów Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców okazał się poprawny i w pełni potwierdzony przez stronę niemiecką. W całej tej trudnej dla polskiego transportu sytuacji, najważniejsze jest, że zaproponowany sposób nie powoduje znacznego obciążenia finansowego dla polskiego przewoźnika, opiera się na odpowiednim zaliczeniu należności takich jak dieta oraz ryczałt za nocleg do 8,5 € za godzinę pracy kierowcy na terenie Niemiec.

Zgodnie z powyższym, w celu doliczenia do płacy minimalnej diet i ryczałtów za nocleg spędzony w kabinie pojazdu, zastosowano zarówno zapisy ustawy MiLoG, jak i dyrektyw 96/71/WE oraz 2014/67/UE, wraz z praktyką istniejąca w Niemczech i regulacjami w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zatem, jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi całkowitą kwotę, w której zawarte są kwoty, za które pracownik ma sobie sam zapewnić wyżywienie, od kwoty całkowitej należy odliczyć najniższy poziom świadczenia za wyżywienie, zgodnie z niemieckim rozporządzeniem o składkach na ubezpieczenie społeczne i uwzględnić tylko kwotę pozostałą po odliczeniu. Najniższy poziom świadczenia na „posiłki” wynosi 229 Euro miesięcznie (229/30 - na dzień), co oznacza, że z diety możemy do wynagrodzenia minimalnego zaliczyć wartości wypłacane powyżej 7,63 Euro.

Przykład:


Kierowca wyjeżdża z bazy o godzinie 15:00 wykonując zlecenie do Niemiec. Podróż do granicy trwa 9 godzin, następnie na terenie Niemiec przebywa 17 godzin w tym 8 godzin poświęca na pracę, a 9 godzin na odpoczynek dobowy. Droga do bazy od przekroczenia granicy w trakcie powrotu trwa 16 godzin, ponieważ kierowca wykonuje kolejny odpoczynek dobowy w porze nocnej. Pracownik zarabia według umowy zawartej z pracodawcą 12 zł za każdą godzinę pracy. W przepisach wewnątrzzakładowych ustalono kwotę diety na terenie Niemiec w wysokości 17,63 € oraz ryczałtu za nocleg w wysokości 37,5 €. Kierowca prowadzi pojazd wyposażony w odpowiednie miejsce do spania.

Rozliczenie:
a) baza - granica, czas trwania 9h - 1/2 diety polskiej
b) granica - baza, czas trwania 16 godzin - 1 dieta polska oraz 1 ryczałt za nocleg w Polsce
c) granica - granica, czas trwania 17h - 1 dieta niemiecka (17,63 €) oraz 1 ryczałt za nocleg w Niemczech

Na potrzeby przykładu przyjmijmy, że kurs euro wynosi 4 zł. Pracownik zgodnie z zawartą umową zarabia 3 € za godzinę pracy. Poza granicą Polski wykonywał pracę przez 8 godzin, co powoduje konieczność wyrównania wynagrodzenia pracownika o łączną kwotę 44 € (8 godzin pracy x 5,5 € wyrównania).

Przyjmując jednak model płacowy proponowany przez OCRK, przedsiębiorca może zaliczyć do płacy minimalnej zarówno pełen ryczałty za nocleg jak i dietę przysługująca za czas pobytu na terenie Niemiec pomniejszoną o wartość 7,63 € za dzień.

44€ – (17,63€ – 7,63€) – 37,5€ = -3,5€ – zatem pracodawca odpowiednio zaliczając należności z tytułu podróży służbowych potwierdza, iż wypłacił należne minimalne wynagrodzenie.

Taki sposób wyliczenia płacy minimalnej w dniu 05.10.2015r. potwierdzony został wynikiem pierwszej w Polsce zakończonej kontroli niemieckiego Urzędu Celnego, tuż za nim drugi wynik kontroli zakończonej w drugiej połowie października br, przypieczętował słuszność przyjętej metody rozliczenia.

Dodatkowe pytania niemieckiego Urzędu Celnego


Równie ważnym elementem jak samo końcowe rozliczenie pracownika jest odpowiednie comiesięczne przygotowanie dokumentów wymaganych przez niemieckie służby kontrolne.

W zakończonych kontrolach strona niemiecka powiela ten sam schemat żądanych informacji:
  1. W jakim okresie (tylko od 01.01.2015 do 30.06.2015) kierowca pracował w Niemczech?
  2. Czy praca kierowcy została wcześniej zgłoszona do urzędu celnego?
  3. Jak wykonywane jest rozliczenie wynagrodzenia MILOG 8,50€ w Państwa dokumentach płacowych (pozycja, opis-nazwa, rodzaj i opis )?
  4. W jakiej walucie i po jakim kursie następuje comiesięczne rozliczenie milogu 8.50 € za godzinę w dokumentach płacowych?
  5. Wyciąg z rejestru firmy.
  6. Dokumenty płacowe i kopie przelewów kierowcy od 01.01.2015 do 30.06.2015 jeśli pracował w Niemczech.
  7. Umowa o pracę i zlecenie delegacji kierowcy.
  8. Ewidencja godzin pracy kierowcy w Niemczech.

Na uwagę zasługuje fakt, iż bez cyklicznej kontroli kierowców wykonywanej przez OCRK dotyczącej wypełnianych dokumentów pozwalających określić czas pobytu w Niemczech, nie jest możliwe prawidłowe stworzenie ewidencji godzin pracy kierowcy. Fakt ten jest o tyle istotny gdyż na karcie kierowcy stosowanej w tachografach cyfrowych pracownik nie jest w stanie zarejestrować momentu przekroczenia granicy niemieckiej.

Podstawy prawne kontroli i wynik


Jako podstawę przeprowadzenia kontroli administracja celna wskazała § 2 ustawy o zwalczaniu pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia (niem. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, SchwarzArbG), jednocześnie urząd pouczył odbiorcę korespondencji, że w przypadku nie wyrażenia zgody na kontrolę, przedsiębiorca może wnieść odwołanie wobec polecenia kontroli, w formie pisemnej (pocztą tradycyjną lub e-mail) do Głównego Urzędu Celnego w terminie nie późniejszym niż miesiąc. Zgodnie z treścią postanowień kontrolnych, nie zajęcie jakiegokolwiek stanowiska w potraktowane by zostało jako wyraz braku chęci współpracy, co w myśl niemieckich przepisów grozi karą grzywny w wysokości 30 000 €.

Szczegółowe rozliczenie kontroli oraz informacja o drugiej znajdują się na stronie:
www.ocrk.pl/aktualnosci/szczegolowe-wyniki-kontroli-milog/
www.ocrk.pl/#/aktualnosc/druga-kontrola-milog-zakonczona-sukcesem

Kontrola pierwsza jak i druga zakończyły się pełnym sukcesem:
  1. Niemiecki urząd Celny włączył na poczet wynagrodzenia minimalnego, diety (część pozostałą po odliczeniu 7,63€), oraz ryczałty przysługujące kierowcom za nocleg.
  2. Przedsiębiorca polski stosując w/w sposób rozliczenia nie otrzymał jakiejkolwiek kary.

Wspólny sukces


Wyniki kontroli to nie tylko sukces OCRK, które odważnie broniło swojego sposobu na MiLoG, pomimo różnych sygnałów z branży, ale również wszystkich Klientów, którzy zaufali doświadczeniu Ekspertów i nie muszą obawiać się m.in. błędów w dokumentacji. Udostępnienie tak ważnych informacji, podanie do publicznej wiadomości obliczeń i szczegółów świadczy jednoznacznie, że działania Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców mogą przekładać się na poczucie bezpieczeństwa tysięcy polskich firm. Pomoc ekspercka jest nieoceniona nie tylko w przypadku płacy minimalnej w Niemczech, ale również w wielu trudnych lub dyskusyjnych sytuacjach, z jakimi codziennie spotykają się polscy przewoźnicy. W tak ważnej kwestii jak bezpieczeństwo prowadzenia działalności i zagrożenie niezwykle wysokimi karami finansowymi, właściciel firmy transportowej powinien zwrócić szczególną uwagę na to, komu powierza rozliczanie czasu pracy kierowców, których zatrudnia i za których odpowiada.OCRK Sp. z o.o.

Ul. Karpacka 24/U2c
Bielsko-Biała

Infolinia: 801 006 301

www.ocrk.pl

biuro@ocrk.pl 
Do ulubionych

Fotografie