REKLAMA

Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania. Sytuacja prawna wynikająca z pandemii. Siła wyższa. Niemożliwość świadczenia. Rozstrzy

Rozpoczęcie:Środa, 25 listopada 2020 r.
Miejsce:Szkolenie ON-LINE: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Województwo:cała Polska
Ryzyko w transporcie ponoszą wszyscy uczestnicy tego procesu – zleceniodawca, przewoźnik, a w przypadku zaangażowania spedytora – także spedytor. Jest ono duże, bo na ogół wysoka jest wartość przewożonego towaru. Szczególnie dla przewoźnika ryzyko to jest niebezpieczne, bo on odpowiada za towar po jego przyjęciu do przewozu, aż do momentu wydania odbiorcy.
Spedytor także musi rozważyć wiele ryzyk, w tym odpowiedzialności za zatrudniane podmioty do wykonania umowy spedycji. Należy tu identyfikować ryzyka różnego typu, nie tylko towarowe. Wiele ryzyk związanych jest z innymi aspektami niż ubytki, uszkodzenia, utrata towaru czy niedotrzymanie terminu dostawy.
Przed odpowiedzialnością z tytułu wielu ryzyk można się zabezpieczyć poprzez właściwe zapisy w umowie czy na listach przewozowych. Powszechne są także zapisy, które tylko pozornie przed tym zabezpieczają, bo w rzeczywistości popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym prawem. Wiedza na ten temat jest więc niezbędna w codziennej pracy specjalisty ds. transportu, spedycji czy przewoźnika.
Do tych ryzyk w 2020 r. doszły zjawiska, których wcześniej nie przewidywano w umowach, wynikające z ogłoszenia stanu pandemii. Wykonanie umów stało się niejednokrotnie niemożliwe, pomimo gotowości przewoźnika, w szczególności drogowego, do ich zrealizowania. Pojawił się problem sporów odnośnie interpretacji, w kontekście umów, kroków podjętych w ramach pandemii, czy mogą one być objęte pojęciem siły wyższej czy też nadzwyczajnej zmiany stosunków.

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: nabędą umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym, zdobędą wiedzę na temat możliwości interpretacji kroków podjętych przez rządy w ramach pandemii, które wpłynęły na realizację umów przewozu towarów, zdobędą wiedzę na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przez w/w ryzykami, poznają procedury i nowe możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie, zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników, nauczą się wykorzystywać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym, przećwiczą metody załatwiania roszczeń oraz zasady posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

PROGRAM SZKOLENIA:

1. IDENTYFIKACJA RYZYK W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.
- Ryzyka zleceniodawcy transportu.
- Ryzyka przewoźnika.
- Ryzyka spedytora w stosunkach spedytor – zleceniodawca i spedytor – przewoźnik.
- Ryzyka wynikające z anulowania umów przewozu przez zleceniodawcę.
- Ryzyka wynikające z braku możliwości wykonania umów przez przewoźnika czy spedytora.
- Ryzyka związane z problemem „braku swobody w wyborze” przewoźnika.
- Ryzyka wynikające z realizacji umowy przewozu.
- Ryzyka wynikające z realizacji umowy spedycji.
- Ryzyka prawne.
- Ryzyka towarowe, związane z przewożonym towarem i jego specyfiką.

2. RYZYKA A SYSTEM UWARUNKOWAŃ PRAWNO – ZWYCZAJOWYCH.
- Konwencje przewozowe, w tym najważniejsze postanowienia Konwencji CMR.
- Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
- Najważniejsze postanowienia ustawy Prawo przewozowe.
- Rozporządzenia Ministra zdrowia wprowadzające obostrzenia w sytuacji pandemii a realizacja umów przewozu.
- Kwestia niemożliwości świadczenia w prawie polskim w odniesieniu do transportu.
- Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
- Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
- Problem ryzyk w Polskich Ogólnych Warunkach Spedycyjnych (OPWS).
- Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach Incoterms.

3. RYZYKA A UMOWY W TRANSPORCIE.
- Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
- Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym.
- Umowa spedycji w Kodeksie cywilnym oraz odpowiedzialność spedytora za przewoźników.
- Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
- Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
- Posługiwanie się ogólnymi warunkami usług transportowych i spedycyjnych.
- Istotne warunki umowy przewozu i umowy spedycji.
- Postanowienia, które mogą być przedmiotem umów, a których nie można zmienić.
- Milcząca akceptacja przy zawarciu umowy poprzez zlecenie.
- Zabezpieczenia w umowach przyszłych, związane z możliwością powrotu stanu pandemii i innych zjawisk niezależnych od stron, a uniemożliwiających wykonanie przewozu lub jego zlecenie.

4. RYZYKA ZWIĄZANE Z TOWARAMI.
- Ryzyka dotyczące uszkodzeń lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
- Ryzyka związane z niedotrzymaniem terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
- Ryzyka ubytków towarowych w transporcie.
- Ryzyka zepsucia lub pogorszenia stanu towarów w wyniku problemów związanych z przekroczeniem granicy.
- Kwestia ryzyk transportowych a problem siły wyższej (interpretacje).
- Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora jako forma ograniczania ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
- Ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C jako forma ograniczania ryzyk towarowych.
- Ryzyka niedotrzymania terminów i form zgłaszania roszczeń.

(Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. Przy jednorodnej grupie (zainteresowanej np. tylko transportem drogowym) istnieje możliwość skupienia się na zagadnieniach przydatnych grupie. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. )

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
(Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie online.)
- 09:30 – 10:00 Logowanie do platformy
- 10:00 – 11:30 Zajęcia część I
- 11:30 – 11:45 przerwa
- 11:45 – 13:15 Zajęcia część II
- 13:15 – 14:00 przerwa na lunch
- 14:00 – 15:00 Zajęcia część III
- 15:00 – 16:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Wszystkie nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane w formie zamkniętej (in company) u Państwa, również on-line. Szkolenia takie oferujemy grupom już od 4-5 osób. Istnieje możliwość modyfikowania ich programów do Państwa potrzeb i łączenia różnych tematów tego samego trenera. W przypadku zainteresowania taką formułą, uprzejmie proszę o kontakt, przygotujemy ofertę dla Państwa.

PROWADZĄCY: Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 590 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.

Do kogo kierujemy nasze szkolenie: osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży, pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym, pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi. ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Augustyna Locciego 26, 02-928 Warszawa
tel.: 22 8533523, tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej