REKLAMA

Mocowanie i zabezpieczanie ładunków w transporcie drogowym. Szkolenie on-line.

Rozpoczęcie:Wtorek, 24 listopada 2020 r.
Miejsce:Szkolenie ON-LINE: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Województwo:cała Polska
Celem szkolenia jest: uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje, poznanie przez uczestników zasad mocowania ładunków w transporcie drogowych, pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach, wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: będą potrafili zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę, uzyskają wiedzę niezbędną do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych, posiądą umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, będą umieli „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne, uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych, poznają najnowsze regulacje prawne, projekty zmian oraz interpretację przepisów.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I.
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2018r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.

2. Dyrektywa 2014/47/UE.

3. Normy PN-EN 12195.

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

5. Pozostałe przepisy regulujące zabezpieczenie towarów w transporcie.

6. Zasady załadunku pojazdu wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU).

7. Środki mocujące oraz środki pomocnicze.

8. Rachunkowe oraz tabelaryczne wyliczenie ilości środków mocujących.

9. Cechy środków mocujących.

10. Środek ciężkości - ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozmieszczania ładunków.

11. Metody mocowania ładunku.

12. Zasady normatywnego obciążania osi pojazdu.

13. Ograniczenia w załadunku pojazdu: wynikające z kategorii dróg lub konstrukcji i warunków technicznych pojazdu

14. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu w 2020r.

Część II.
1. Obliczanie środka ciężkości.

2. Warunek stabilności ładunku.

3. Obliczanie liczby koniecznych środków mocujących.

4. Obliczanie masy ładunku możliwej do zabezpieczenia przy użyciu posiadanych środków mocujących.

Część III.
1. Wypracowanie wzoru listy kontrolnej dot. kontroli zabezpieczenia ładunku w przedsiębiorstwie.

2. Wskazanie projektów zmian w przepisach.

3. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

Dodatkowo:
- Materiały szkoleniowe dla uczestników, zawierające prezentację.
- Dodatkowe materiały w wersji elektronicznej (aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia).
- Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań po szkoleniu - konsultacje e-mail przez 1 miesiąc od daty szkolenia.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
(Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.)
- 08:30 – 09:00 Logowanie do platformy
- 09:00 – 10:30 Zajęcia część I
- 10:30 – 10:45 przerwa
- 10:45 – 12:15 Zajęcia część II
- 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
- 12:45 – 14:15 Zajęcia część III
- 14:15 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Wszystkie nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane w formie zamkniętej (in company) u Państwa, również on-line. Szkolenia takie oferujemy grupom już od 4-5 osób. Istnieje możliwość modyfikowania ich programów do Państwa potrzeb i łączenia różnych tematów tego samego trenera. W przypadku zainteresowania taką formułą, uprzejmie proszę o kontakt, przygotujemy ofertę dla Państwa.

Osoba prowadząca szkolenie: Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 550 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. Cena po okresie promocji: 650 + 23% VAT.

Szkolenia skierowane jest do: osób zatrudnionych w podmiotach produkujących, magazynujących, dokonujących załadunku, rozładunku i organizujących przewozy materiałów niebezpiecznych, prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, kierowników transportu, kierowców, spedytorów, magazynierów, osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi. ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Augustyna Locciego 26, 02-928 Warszawa
tel.: 22 8533523, tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej