REKLAMA

ADR – transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych. Szkolenie on-line.

Rozpoczęcie:Czwartek, 3 grudnia 2020 r.
Miejsce:Szkolenie ON-LINE: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Województwo:cała Polska
Obowiązkowe szkolenie dla osób uczestniczących w: produkcji, magazynowaniu, załadunku, rozładunku i organizacji przewozów materiałów niebezpiecznych.

SZKOLENIE SPEŁNIA WYMOGI DZIAŁU 1 (1.3) I 8 (8.2.3 ) ADR.

Celem szkolenia jest: Zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami występującym podczas przygotowania do przewozu a następnie transportu towarów niebezpiecznych, a także z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: będą potrafili podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia się przed roszczeniami powstałymi wskutek nałożonych kar administracyjnych, nabędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, będą potrafili w „Świadomy” sposób brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne, uzyskają możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych, poznają najnowsze regulacje prawne oraz interpretacje, zdobędą możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykiem.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
- Informacje ogólne.
- Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych.
- Podstawowe definicje.
- Struktura Umowy ADR.
- Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
- Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.

2. Wyłączenia z przepisów ADR.
- Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji, z wynikające z przepisów szczególnych, wynikające z limitów ilościowych na opakowanie.
- Wyłączenia z wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach lub z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej.

3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

4. Obowiązki uczestników przewozu (nadawca, załadowca, przewoźnik, odbiorca).
- Opakowania.
- Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR.
- Kategorie i rodzaje opakowań.
- Grupy i symbole opakowań.
- Instrukcje pakowania.
- Oznakowanie opakowań.

5. Oznakowanie sztuk przesyłek.
- Definicja sztuki przesyłki.
- Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych.
- Nalepki ostrzegawcze i informacyjne ich rodzaje i przeznaczenie.

6.Dokumenty wymagane w przewozach ADR.
- Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych.
- Dokumenty kierowcy i pojazdu.
- Dokument przewozowy i jego wypełnianie.
- Instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

7. Pojazdy w przewozach towarów niebezpiecznych.
- Oznakowanie pojazdów.
- Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne.
- Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach.
- Wyposażenie pojazdów.
- Gaśnice i wyposażenie awaryjne.
- Konstrukcja pojazdów.

8. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedzialność za szkody.
- Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
- Raport powypadkowy.
- Działania ratunkowe służb ratowniczych.
- Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone.

9.Podsumowanie. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

PONADTO:
- Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów PDF do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej (aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia).
- Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez e-mail) .

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
(Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.)
- 08:30 – 09:00 Logowanie do platformy
- 09:00 – 10:30 Zajęcia część I
- 10:30 – 10:45 przerwa
- 10:45 – 12:15 Zajęcia część II
- 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
- 12:45 – 14:15 Zajęcia część III
- 14:15 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Wszystkie nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane w formie zamkniętej (in company) u Państwa, również on-line. Szkolenia takie oferujemy grupom już od 4-5 osób. Istnieje możliwość modyfikowania ich programów do Państwa potrzeb i łączenia różnych tematów tego samego trenera. W przypadku zainteresowania taką formułą, uprzejmie proszę o kontakt, przygotujemy ofertę dla Państwa.

Osoba prowadząca szkolenie: Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 550 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. Cena po okresie promocji: 650 + 23% VAT.

Szkolenia skierowane jest do: osób zatrudnionych w podmiotach produkujących, magazynujących, dokonujących załadunku, rozładunku i organizujących przewozy materiałów niebezpiecznych, prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, kierowników transportu, kierowców, spedytorów, magazynierów, osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi. ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Augustyna Locciego 26, 02-928 Warszawa
tel.: 22 8533523, tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej