REKLAMA

System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) w 2020 roku. Z uwzględnieniem zmian spowodowanych przez epidemię COVID-19. Szkolenie on-line.

Rozpoczęcie:Środa, 25 listopada 2020 r.
Miejsce:Szkolenie ON-LINE: Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Województwo:cała Polska
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje, poznanie przez uczestników systemu monitorowania przewozów drogowych, pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach, wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu, będą umieli „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne, uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych,
poznają najnowsze regulacje prawne, projekty zmian oraz interpretacje konkretnych problemów w obszarze monitorowania przewozów, będą potrafili zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE.
- Nowe regulacje prawne w 2020 roku.

2. DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE, W TYM: numer referencyjny, podmiot wysyłający, podmiot odbierający.

3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE:
- towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
- produkty z kodów CN 2710 i CN 3403,
- oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
- towary z pozycji CN 2905 i 3824.

4. ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI.
- Wydłużenie do 31 sierpnia 2020 okresu przejściowego w obrocie olejami opałowymi.
- Różnice między monitorowaniem oleju opałowego a SENT dla innych paliw,
- rejestracja i aktualizacja AKC-RU.

5. MONITOROWANIE PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu).
- zwolnienia,
- dodatkowe obowiązki odbiorcy,
- dodatkowe dane wymagane w SENT LPG od 01.02.2020 r.,

6. ZWOLNIENIA Z SYSTEMU SENT: zwolnienia ze względu na ilość w opakowaniu jednostkowym, zwolnienia ze względu na przesyłkę itp.

7. ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH – ZMIANY ZWIĄZANE Z COVID-19.
- Regulacje krajowe – obowiązek powiadomienia wojewody.
- Obostrzenia na poziomie unijnym.

8. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW.

9. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ.

10. KONTROLA PRZEWOZU TOWARÓW: organy uprawnione do przeprowadzania kontroli, podmioty objęte kontrolą, zakres kontroli, wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli, systemowy komunikat o kontroli.

11. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
- zasady określania wysokości kary pieniężnej,
- rodzaje kar,
- sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru,
- niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków,
- konsekwencje wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

-> CZĘŚĆ PRAKTYCZNA SZKOLENIA:

12. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.

13. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ W PUESC: formularze SENT 100/200/300/400/500.

14. PROCEDURA AWARYJNA: zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu, instrukcja, wzory dokumentów.

15. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS): obowiązki przewoźników, obowiązki kierowców, sankcje przewidziane w ustawie za brak lub za niewłaściwe użytkowanie urządzeń.

16. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.

17. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, DYSKUSJA.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
(Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.)
- 08:30 – 09:00 Logowanie do platformy
- 09:00 – 10:30 Zajęcia część I
- 10:30 – 10:45 przerwa
- 10:45 – 12:15 Zajęcia część II
- 12:15 – 12:45 przerwa na lunch
- 12:45 – 14:15 Zajęcia część III
- 14:15 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Wszystkie nasze szkolenia mogą zostać zrealizowane w formie zamkniętej (in company) u Państwa, również on-line. Szkolenia takie oferujemy grupom już od 4-5 osób. Istnieje możliwość modyfikowania ich programów do Państwa potrzeb i łączenia różnych tematów tego samego trenera. W przypadku zainteresowania taką formułą, uprzejmie proszę o kontakt, przygotujemy ofertę dla Państwa.

Osoba prowadząca szkolenie: Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Cena promocyjna szkolenia on-line wynosi 570 zł. netto + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF , zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF. Cena po okresie promocji: 670 + 23% VAT.

Szkolenie skierowane jest do: prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, spedytorów, magazynierów, osób zajmujących się organizacją przewozów materiałów podlegających monitorowaniu, kierowców realizujących przewozy materiałów podlegających monitorowaniu, firm ubezpieczeniowych, pracowników organów administracji publicznej biorących udział w systemie monitorowania przewozu towarów, oraz do wszystkich osób, które potrzebują poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi. ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Augustyna Locciego 26, 02-928 Warszawa
tel.: 22 8533523, tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej