REKLAMA

Kurs ADR Szczecinek Wałcz Złotów Czarnków Chodzież Trzcianka Piła

Rozpoczęcie:Czwartek, 14 listopada 2019 r.
Zakończenie:Niedziela, 17 listopada 2019 r.
Miejsce:Piła
Województwo:cała Polska
Informacje o kursie:

* 24 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców i instruktorów,
* koszt kursu: 499 PLN lub 450 PLN przy równoległym zapisie na szkolenie okresowe dla kierowców.


Cel kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazania informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Program szkolenia:

1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
2. Główne rodzaje zagrożeń
3. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
4. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
5. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
6. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
7. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
8. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
9. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych
10. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
11. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
12. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
13. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie
14. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
15. Ochrona towarów niebezpiecznych
16. Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kurs jest zakończony egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Absolwenci kursu otrzymują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych z rozpisanymi na odwrocie zagadnieniami oraz ilością godzin składającymi się na szkolenie, wydane przez organizatora szkolenia.

Pozytywny wynik egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka województwa wielkopolskiego jest podstawą do wydania zaświadczenie ADR.
Jest to dokument z tworzywa sztucznego o wymiarze zgodnym z ISO 7810:2003 ID-1, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Za wydanie zaświadczenia ADR pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50,50 PLN, którą kierowca uiszcza na konto Urzędu Marszałkowskiego po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Browarna 19
64-920 Piła

tel. 723 405 247
Organizator:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pile
Kontakt:ul. Browarna 19 64-920 Piła
Link:Więcej