REKLAMA

ADR - szkolenie podstawowe

Rozpoczęcie:Wtorek, 12 listopada 2019 r.
Zakończenie:Piątek, 15 listopada 2019 r.
Miejsce:Wrocław, ulica Biskupia 10A
Województwo:dolnośląskie
Celem kursu jest zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

Kurs ADR początkowy - organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym, mieć ukończone 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Kurs ADR doskonalący - przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR.

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmuje tematy:

- wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
- główne rodzaje zagrożeń,
- informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
- działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
- czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku,
- oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
- obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
- przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
- zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
- środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
- informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
- informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
- manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
- ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu,
- ochrona towarów niebezpiecznych.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa kierowca uzyskuje uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Czas trwania:

Kurs ADR początkowy:
szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich klas - 24 godziny+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Kurs ADR doskonalący:
szkolenie podstawowe w zakresie wszystkich klas - 16 godzin+1 godz. ćwiczeń praktycznych na każde 5 osób biorących udział w kursie.

Cena:

Kurs ADR początkowy: 500,00 zł/os.
Kurs ADR doskonalący: 400,00 zł/os.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

71 344 28 12
okz.biskupia@dzdz.edu.pl
https://www.facebook.com/DZDZKursyiSzkolenia
dzdz.edu.pl/kursy-i-szkolenia
Organizator:Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr I we Wrocławiu
Kontakt:okz.biskupia@dzdz.edu.pl
71 344 28 12
Link:Więcej