SENT - System Monitorowania Przewozu Towarów po zmianach od 14.06.2018 r. Pakiet Przewozowy w Praktyce.

Rozpoczęcie:Poniedziałek, 15 października 2018 r.
Miejsce:Gdańsk, ul. Heweliusza 22, Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****
Województwo:pomorskie
SYSTEM MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW (SENT) – PO ZMIANACH OD 14.06.2018 R. NOWE REGULACJE I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW, PRAKTYKA STOSOWANIA. PRZEWÓZ DROGOWY I KOLEJOWY

Celem szkolenia jest:
- uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje,
- zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych,
- przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
- wypracowanie najlepszych rozwiązań..

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

- będą potrafili zastosować w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę,
- uzyskają wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu,
- będą umieli „świadomie” brać udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne,
- uzyskają wyjaśnienia problemów praktycznych,
- poznają najnowsze regulacje prawne, projekty zmian oraz interpretacje konkretnych problemów w obszarze monitorowania przewozów.

PROGRAM

1. Obowiązujące regulacje prawne:
- cel wprowadzenia „pakietu drogowego”,
- zakres obowiązywania ustawy.

2. Podstawowe definicje zawarte w ustawie: numer referencyjny, nadawca, odbiorca towaru, podmiot odbierający, podmiot wysyłający itp.

3. Ogólny zarys Nomenklatury Scalonej i Klasyfikacji Taryfowej.

4. Towary podlegające monitorowaniu: w ruchu krajowym, dwustronnym, tranzycie:
- towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
- towary zwolnione z systemu SENT – przykłady,
- obowiązki uczestników w ramach obrotu towarami objętymi obowiązkiem SENT.

5. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw:
- objęcie monitorowaniem przewozu towarów koleją.
- objęcie systemem monitorowania wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
- wprowadzenie określania rodzaju towaru wyłącznie w oparciu o CN.
- jedno zgłoszenie dla różnych rodzajów towarów.
- nowe formularze zgłoszeń.
- zmiany dotyczące dokonywania zgłoszeń towarów z pozycji CN 2905 i 3824.
- kontrola towarów w określonym miejscu.
- zmiana zasad usuwania zamknięć urzędowych.
- zmiana zasad określania wysokości kary pieniężnej.
- nowe rodzaje kar.
- sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru.
- niższe kary lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.

6. Praktyczne problemy SENT.
- Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych i usługi „e-Przewóz”.

7. Zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC (transakcje krajowe, WNT/import, WDT/eksport):
- rejestracja zgłoszeń,
- procedura awaryjna SENT i korekty zgłoszeń,
- zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu.

8. Kontrola przewozu towarów i przewidziane w przepisach sankcje:
- organy uprawnione do przeprowadzania kontroli,
- podmioty objęte kontrolą,
- zakres kontroli,
- wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli.

9. Najczęściej występujące problemy i pytania w roku 2018.

10. Projektowane dalsze zmiany w przepisach.

11. Podsumowanie, pytania, dyskusja.


Dodatkowo:
- Materiały szkoleniowe w formie skryptu, zawierającego prezentację.
- Dodatkowe materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, przykładowe wyroki sądów, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
- Możliwość kontaktu z trenerem i zadawania pytań do 1 miesiąca po szkoleniu - konsultacje e-mail.

Szkolenia skierowane jest do:
- prowadzących przedsiębiorstwa transportowe,
- zarządzających transportem w przedsiębiorstwie,
- dyspozytorów i planistów, kierowników transportu,
- spedytorów, magazynierów
- osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych,
- kierowców realizujących przewozy nienormatywne,
- firm ubezpieczeniowych,
- oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.


Prowadzący:
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego.
Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych.

Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

INFORMACJE DODATKOWE

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU: 2 OSÓB – 10%, 3 OSÓB – 15%, 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców). Podczas szkoleń zamkniętych mogą zostać zorganizowane ćwiczenia na placu manewrowym, rampie, w pojazdach etc. - w codziennych warunkach pracy uczestników.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i EFS - BUR.
Organizator:ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Kontakt:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
ul. A. Locciego 26, 02-928 Warszawa,
tel.: 22 8533523 tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej