REKLAMA

Bic International
ID: 221140

Czy ktoś korzystał z oferty tej agencji?

Posty (10)

ArekK
2017-08-10 21:43:21
jak w temacie...
toptruck
2017-09-19 12:24:04
super firma, polecam :)
ququ
2017-10-18 19:10:44
czy ktoś wyjechał przez BIC INTERNATIONAL?
dost ałem ofertę od nich,
lysygno
2018-01-03 21:34:41
kiedys pracowalem przez bic daj sobie spokoj
jarex1
2018-03-10 12:18:56
BIC INT. jest tylko pośrednikiem, umowę zawsze podpisujesz z pracodawcą i to on ci wypłaca wszelkie świadczenia. W mojej firmie pracuje ok 20 kierowców i nie ma wcale rotacji. To chyba świadczy że jest dobrze. Wszystko zależy wyłącznie na jakiego trafisz pracodawce i tyle.
Den
2018-12-07 06:48:05
Oto moja BIC INTERNATIONAL. nie mam nic do ukrycia i piszę co mi się tam przytrafiło.
Zachęcają kierowców pracą o - powiedziałbym dobrym wynagrodzeniu.
W rzeczywistości okazuje się, że firma transportowa kroi to wynagrodzenie o kilkadziesiąt procent.
System jest taki, że nie ma nikogo z kim mógłbyś rozstrzygnąć swój problem z wynagrodzeniem.
Kierowcy skarżą się na rozłączanie połączenia czy przekierowywanie połączeń osób które nic nie mogą na to poradzić.
BIC int też nie potrafi temu zaradzić. Wręcz powoli przestają się komunikować i mam też wrażenie, że interesować sytuacją poszkodowanych kierowców.
Wnioskuję to po zbyt wielu nieodebranych telefonów, obiecywanie załatwienia sprawy a później brak
obiecanego oddzwonienia, tzw rozkładanie rąk na problem z wynagrodzeniem przez pracodawcę.
Chociaż na stronie ://www. bic-int. com czytamy -
"The BIC team will work intensively to provide optimum support for employer and candidate. "
a więc po przetłumaczeniu znaczy mniej więcej- Zespół BIC będzie pracował intensywnie, aby zapewnić optymalne wsparcie dla pracodawcy i kandydata.
Na maile i telefony odpowiadają najszybciej wtedy kiedy się przyjmujesz do pracy. Później to już
rzadko kiedy lub. . wcale.

Na konto docierało tylko część pieniędzy. Odpowiedzią firmy (poprzez agencję) było:
nie dostarczyliśmy dokumentów lub inne wymówki które były nie prawdą i wywoływały śmiech u kierowców.

W konsekwencji zaczyna się cyrk między kierowcami a firmą transportową. Z reguły kierowcy obierają dwa wyjścia- sąd lub rozwiązanie umowy.
(Czy trzeba jeszcze zwracać za hotel (w przede dniu rozpoczęcia pracy) jeśli się nie przepracuje
odpowiedniej liczby dni z powodu oszustwa? Na to pytanie powinien się wypowiedzieć BIC INT.. ,
co o tym sądzi?)
Poza tym,
Firma transportowa (niedaleko Holandii) prócz tego, ze znacznie zaniża wynagrodzenie które
obiecywało BIC INTERNATIONAL, narzuca przekraczanie czasu pracy, narzuca jazdę
niesprawnym sprzętem i inne nieprawidłowości o których chyba już nie ma sensu pisać.


PONIŻEJ PRZETŁUMACZONE PRZEZ GOOGLE TRANSLATE
BELOW TRANSLATED BY GOOGLE TRANSLATE
(attention! words or sentences can be translated incorrectly).

Here's my opinion about BIC INTERNATIONAL. I have nothing to hide and I write what happened to me there.
They encourage drivers to work for - I would say good pay.
In fact, it turns out that the transport company cuts the salary by several dozen percent.
The system is such that there is nobody with whom you could resolve your salary problem.
Drivers complain about disconnecting a call or diverting calls from people who can not help it.
BIC int also can not remedy this. They slowly stop communicating and I have the impression that they are interested in the situation of aggrieved drivers.
I am asking this after too many missed calls, promising to settle the matter and then missing
promised call back, the so-called unfolding of hands on the problem of remuneration by the employer.
Although we read on ://www. bic-int. com -
"The BIC team will work intensively to provide optimum support for the employer and candidate. "
so after translating it means more or less - the BIC team will work intensively to provide optimal support for the employer and the candidate.
E-mails and phones are the fastest when you get to work. Later that's it
rarely or... always.

Only part of the money reached the account. The company's response (through the agency) was:
we did not provide documents or other excuses that were not true and made drivers laugh.

As a result, a circus between the drivers and the transport company begins. As a rule, drivers take two exits - a court or termination of the contract.
(Do you still have to pay for the hotel (in the first day of starting work) if you do not work
the right number of days due to fraud? This question should be answered by BIC INT. . ,
 what does he think about it?)
Otherwise,
A transport company (near the Netherlands), except that it significantly underpins the salary
promised BIC INTERNATIONAL, imposes time over work, imposes driving
faulty equipment and other irregularities that probably no longer make sense to write.
Den
2018-12-07 06:51:24
jeszcze chciałem dodać, że kolejni kierowcy którzy przyjeżdżali, też byli poinformowani przez agencję pracy o wysokosci zarobków w tej firmie. Jednak później na miejscu się rozczarowali.
Tylko dla zalogowanych

Wątek ten komentować mogą tylko posiadacze kont w etransport.pl - Zapraszam do zalogowania lub rejestracji.

Zaloguj się Zarejestruj się

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2018
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce