REKLAMA
TRANSTICA

Jak wygląda ocena dobrej reputacji?
Utworzona: 2018-03-13

Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji. Mówimy więc o największym zagrożeniu dla przedsiębiorcy zajmującego się transportem drogowym. Cz.2.

Przy wydawaniu decyzji o cofnięciu (lub nie) dobrej reputacji organ kontrolny bierze pod uwagę następujące przesłanki:

1) czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych,
2) czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
3) interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie,
4) opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Widzimy więc, że duże znaczenie mają tutaj czynności jakie podjęliśmy w firmie po nałożeniu kary za naruszenia, które ujawniła kontrola czy to na drodze czy w siedzibie firmy. Punkt drugi w dosyć czytelny sposób o tym mówi. Dla dużych przedsiębiorstw deską ratunkową może być duża ilość kierowców w stosunku do liczby naruszeń. Trzeci punkt może być pomocny dla przedsiębiorców, których siedziby znajdują się na terenach objętych dużym bezrobociem. Taki przedsiębiorca może wykazać, że utrata dobrej reputacji będzie się wiązała z likwidacją firmy, a także stanowisk pracy jakie ona tworzy. Ostatnią przesłanką jest hipotetyczne członkostwo w jednej z polskich organizacji zrzeszających przewoźników. Takie stowarzyszenie może wydać o danym przewoźniku opinię (negatywną bądź pozytywną). Warunkiem jest to, iż takie stowarzyszenie musi działać od co najmniej 3 lat.

Wiele więc zależy od tego jakie kroki podjęliśmy po decyzji organu kontrolnego, który ujawnił poważne naruszenia w naszej firmie. Niestety… w wielu przypadkach takich kroków, czyli wdrożenia prawidłowej dyscypliny pracy nie ma, co powoduje potem płacz i zgrzytanie zębów.

Samo wszczęcie postępowania jeszcze nic nie znaczy

Samo wszczęcie postępowania nie oznacza rzecz jasna jeszcze tego, że stracimy dobrą reputację. Opisywanie jednak w tym miejscu czynności jakich możemy się podjąć mija się z celem, gdyż każdy przypadek jest unikalny tak samo jak naruszenia, liczba kierowców oraz wiele innych zmiennych. UWAGA. Piszę te słowa z perspektywy właściciela firmy, którego postępowanie zostało wszczęte na podstawie naruszeń czasu pracy i fałszowania zapisów na tachografie i karcie kierowcy itp. a nie wyroków karnych tyczących np. przemytu ludzi czy handlu narkotykami. W takich przypadkach przedsiębiorca skazany prawomocnym wyrokiem ma tylko czysto iluzoryczne szanse na utrzymanie wymogu dobrej reputacji. Jego szanse są zerowe w takim przypadku.

Natomiast jeśli przedsiębiorca nie jest polskim Pablo Escobarem, ani innym geniuszem zła, któremu powinęła się noga to mamy szanse i powinniśmy walczyć o utrzymanie dobrej reputacji.

Postępowanie

Na wstępie należy zaznaczyć, iż samo podejrzenie lub oskarżenie o popełnienie przestępstwa nie jest równoznaczne z utratą dobrej reputacji. Dopiero prawomocny wyrok (lub decyzja administracyjna) może wywierać taki skutek. Utrata dobrej reputacji nie jest też procesem automatycznym. Jest poprzedzona też obszernym postępowaniem administracyjnym przeprowadzonym przez odpowiedni organ (organ, który wydał licencję lub zezwolenie na wykonywanie zawodu). Podstawą prawną jest tutaj art. 7 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Ukaranie za poważne naruszenia stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji. Wynik takiego postępowania jest zero-jedynkowy. Organ wydaje decyzję albo o utracie dobrej reputacji lub stwierdzającą, iż dobra reputacja została utrzymana.

Czy dobrą reputację można odzyskać

To z pewnością pytanie, które ciśnie Wam się na usta od początku tej publikacji. Podstawą do odzyskania dobrej reputacji są środki rehabilitacyjne.

Tymi środkami są m.in.:

1) uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403
2) upłynięcie 12 miesięcy od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403
3) zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2A
4) zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403

Za jakie przestępstwa stracimy dobrą reputację – katalog

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym art. 5 ust 2. pkt 2a za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji uznaje się przestępstwa umyślne określone w:

Kodeks karny

art. 173 – Katastrofa
art. 174 – Niebezpieczeństwo katastrofy
art. 175 – Przygotowanie do katastrofy
art. 178 - Surowsza odpowiedzialność sprawcy katastrofy lub wypadku
art. 178a – Nietrzeźwość kierowcy
art. 178b - Ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego
art. 179 - Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu
art. 180 - Nietrzeźwość dyspozytora
art. 189a - Handel ludźmi
art. 218 - Złośliwe naruszanie praw pracowników
art. 219 - Niezgłoszenie danych dotyczących ubezpieczenia społecznego
art. 220 - Niedopełnienie obowiązków z zakresu BHP
art. 221 - Niezawiadomienie o wypadku przy pracy
art. 296 - Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym przez nadużycie zaufania
art. 296a - Łapówka menadżerska
art. 297 - Oszustwo kredytowe
art. 298 - Oszustwo ubezpieczeniowe
art 299 - Pranie brudnych pieniędzy
art. 300 - Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli
art. 301 - Pozorne bankructwo
art. 302 - Faworyzowanie wierzycieli
art. 303 - Nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej
art. 304 - Wyzysk kontrahenta
art. 305 - Zakłócenie przetargu publicznego
art. 306 - Fałszowanie znaków identyfikacyjnych
art. 308 - Klauzula odpowiedzialności zastępczej

Ustawa o prawie upadłościowym:

art. 522 i art. 523 Prawo. Upadłościowe

Kodeks spółek handlowych:

art. 586, 587, 588, 589 Kodeksu spółek handlowych

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii:

art. 53 - 64 i art.68 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa prawo restrukturyzacyjne:

art. 399 - Udzielenie nieprawdziwych informacji
art. 400 - Niewydanie dokumentów dotyczących majątku.

Katalog przestępstw jest bardzo pojemny i szeroki. Obejmuje wiele aktów prawnych niemniej są to przestępstwa, które w większości przedsiębiorców nie dotyczą. Natomiast naruszenia czasu pracy i inne naruszenia wskazane w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/403 generowane przez kierowców są już bardzo poważnym problemem.

Warto jeszcze dodać, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Każdy zatrudniany kierowca powinien teoretycznie być sprawdzony w KRK czy nie stracił uprawnień i nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Naruszenia z załącznika ustawy o transporcie drogowym, za które możemy stracić dobrą reputację. Przeczytacie o tym w trzeciej części materiału przygotowanego przez zespół prawny Transtica.

Źródło: Transtica
Do ulubionych TRANSTICA
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
Colian Logistic sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE