REKLAMA

Skuteczny Specjalista ds. Transportu i Spedycji.

Rozpoczęcie:Czwartek, 23 listopada 2017 r.
Zakończenie:Piątek, 24 listopada 2017 r.
Miejsce:Poznań, Hotel Mercure Centrum**** , ul. Roosevelta 20
Województwo:wielkopolskie
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 lub adresem e-mail: atl(at)atl.edu.pl

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom::

- wskazanie procedur zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów,
- zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,
- wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
- poznanie zasad ograniczania ryzyka transportowego poprzez aktywne negocjowanie bazy dostawy.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

- Transport w sferze logistyki zakupów i logistyki sprzedaży.
- Ryzyka transportowe w łańcuchu dostaw.
- Zalety i ryzyka wykorzystania spedytora w procesie transportowym.
- Współpraca ze spedytorem działającym na zasadzie platformy logistycznej.
- Dobór przewoźników poprzez giełdy transportowe.
- Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
- Metody usprawniania procesów transportowych w przedsiębiorstwie i ograniczania ich kosztów.
- Źródła informacji o przewoźnikach, spedytorach, przepisach transportowych.

2. ZAWIERANIE BEZPIECZNYCH UMÓW W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.

- Najnowsze zmiany Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i zwyczajów wpływające na umowy transportowe i spedycyjne.
- Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
- Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, nadane im przez obowiązujące prawo i metody eliminowania limitów odpowiedzialności.
- Rozszerzanie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora o specjalny interes w przewozie towaru.
- Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
- Zabezpieczanie interesu firmy w umowach w transporcie samochodowym.
- Wzajemne relacje pomiędzy Prawem przewozowym a Konwencją CMR.
- Konwencja COTIF/CIM i jej wpływ na umowy w transporcie kolejowym.
- Zawieranie umów z agentami i armatorami w transporcie morskim.
- Konwencja RHV a Rotterdam Rules - zakres zmian w zakresie umów o transport morski.
- Posługiwanie się notą bukingową przy przewozach liniowych.
- Wpływ Konwencji montrealskiej na umowy w transporcie lotniczym.
- Zawieranie dobrych umów ze spedytorem - zlecenie spedycyjne czy umowa jedno dokumentowa.

3. AKTYWNY DOBÓR BAZY DOSTAWY WG. Incoterms® 2010 A RYZYKO TRANSPORTOWE.

- Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach.
- Zasady posługiwania się terminami, dedykowanymi dla każdego rodzaju transportu.
- Problem gestii transportowej w Incoterms® 2010.
- Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i zupełnie nowego terminu DAT.
- Zasady posługiwania się Incoterms® 2010 w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych w sytuacji likwidacji popularnego terminu DDU.
- Koncepcja zupełnie nowego terminu DAP i zasady jego stosowania w różnych sytuacjach kontraktowych.
- Terminy przydzielające ryzyko transportowe sprzedającemu i ich negocjowanie.
- Terminy przydzielające ryzyko transportowe kupującemu i ich negocjowanie.
- Zmiany w grupie terminów przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb transportu morskiego.
- Nowa koncepcja terminu FOB i zwiększone ryzyko dla sprzedającego.
- Zmiany w zakresie przejścia ryzyka w terminie CIF.
- Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł z wersji 2010.
- Dostosowanie Incoterms® 2010 do wymagań bezpieczeństwa ładunków (m.in. C-TPAT i CSI) oraz procedur bezpieczeństwa przy odprawach celnych.
- Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika w poszczególnych terminach Incoterms® 2010.

4. DOKUMENTY TRANSPORTOWE I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.

- Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR a krajowy list przewozowy.
- Zasady wystawiania międzynarodowych listów przewozowych CIM i SMGS.
- Posługiwanie się konosamentem. Zapewnienie dokumentu czystego na towary załadowane.
- Rozwiązywanie problemów z czystością konosamentu. Indosowanie konosamentu.
- Wymagania dotyczące B/L w akredytywie, według UCP600.
- List przewozowy, wystawiony wg. Konwencji montrealskiej.
- FCR - zaświadczenie spedytora o przejęciu towaru.
- Protokoły szkody sporządzane przy reklamacjach transportowych - wymogi prawne.
- Ubezpieczenia OC przewoźnika (OCP) i spedytora (OCS).
- Ubezpieczenia cargo według klauzul ICC A, B, C - odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody.

5. DOCHODZENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU SZKÓD W TRANSPORCIE.

- Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku ratyfikacji przez Polskę Protokołu genewskiego.
- Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
- Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
- Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności w Prawie przewozowym a postanowienia Umowy przewozu.
- Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
- Wykorzystanie Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
- Proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
- Możliwości eliminowania limitów określonych w Konwencjach przewozowych.
- Postanowienia Konwencji COTIF/CIM a reklamacje w transporcie kolejowym.
- Zasady dochodzenia reklamacji według Konwencji montrealskiej.
- Reguły Haskie, Kodeks morski i Rotterdam Rules a problem awarii wspólnej.
- Zasady współpracy ze spedytorem w zakresie roszczeń i odpowiedzialność spedytora w świetle postanowień OPWS, Prawa cywilnego i Umowy spedycji.
- Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
- Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych.

ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):

- analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach,
- praktyczna analiza procesu reklamacyjnego w transporcie na przykładach,
- rozwiązywanie przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
- omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

DODATKOWO:

- Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
- Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
- Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

OPIS SZKOLENIA:
Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten występuje zarówno przy zakupach jak i przy sprzedaży. Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych.

Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy. Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania... Jaki błąd popełnił wysyłający? Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.

INFORMACJE DODATKOWE

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00-17.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 1390 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe. Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1590 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU:
(Nie dotyczą ceny noclegu)

- 2 OSÓB – 10%,
- 3 OSÓB – 15%,
- 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizator:ATL "Achievement Through Learning" Sp. z o.o.
Kontakt:ul. Belgradzka 14/14, 02-793 Warszawa
tel.: 22 8533523
tel. kom.: 607 573 053
fax: 22 2472183
e-mail: atl@atl.edu.pl
www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej