Transport drogowy – reklamacje i spory.

Rozpoczęcie:Środa, 24 maja 2017 r.
Miejsce:Poznań, Hotel Mercure Centrum**** , ul. Roosevelta 20
Województwo:wielkopolskie
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053 lub adresem e-mail: atl(at)atl.edu.pl


Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom::

- wskazanie procedur i nowych możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie drogowym po stronie przewoźnika oraz spedytora,
- zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,
- wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie towaru z wykorzystaniem transportu drogowego,
- przećwiczenie metod dochodzenia i załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).


PROGRAM SZKOLENIA:

- Uwarunkowania odpowiedzialności przewoźnika drogowego według stanu w 2016 r. i wzajemne relacje pomiędzy Konwencją CMR, Prawem przewozowym, ogólnymi warunkami transportu oraz różnymi formami umowy przewozu.
- Nowa wersja Konwencji ADR i jej wpływ na umowy przewozu drogowego, a także przewóz na podstawie zezwoleń z GIOŚ.
- Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
- Najnowsza nowelizacja Prawa przewozowego i jej wpływ na odpowiedzialność załadowcy.
- Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki w przewozach krajowych, w świetle postanowień Prawa przewozowego.
- Zakres stosowania do przewozów krajowych Konwencji CMR.
- Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za uszkodzenie przesyłki zgodnie z Konwencją CMR, z uwzględnieniem Protokołu genewskiego.
- Zasady odpowiedzialności przewoźnika drogowego i spedytora przy przewozach multimodalnych.
- Limity odpowiedzialności przewoźnika drogowego i metody ich eliminowania.
- Zasady wypełniania listu przewozowego, zapewniające pełną odpowiedzialność przewoźnika oraz takie, które powodują zastosowanie limitów odpowiedzialności.
- Rola kierowcy jako przedstawiciela przewoźnika przy załadunku.
- Zasady wnoszenia zastrzeżeń do listu przewozowego przez kierowcę.
- Prawne uzasadnienia eliminujące zastrzeżenia o nie zapoznaniu się ze stanem przesyłki.
- Problem dostępu kierowcy do rampy a odpowiedzialność przewoźnika.
- Spory z wysyłającym z tytułu wyboru trasy przewozu i jej zmiany.
- Odpowiedzialność przewoźnika drogowego za niedotrzymanie terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
- Sposoby wyrażania w dokumentach specjalnego interesu w dostawie towaru i jego wpływ na odpowiedzialność przewoźnika.
- Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenia towaru oraz za niedotrzymanie terminu dostawy.
- Odpowiedzialność załadowcy za zabezpieczenie towaru po załadunku.
- Problem przemieszczania się ładunku podczas transportu i jego wpływ na ustalenie odpowiedzialności.
- Sytuacje, w których przewoźnik może powołać się na niewystarczające opakowanie, jako przyczynę szkody.
- Zasady odpowiedzialności przewoźnika za braki ilościowe, zabezpieczenia, zwolnienia, dowodzenie braku ingerencji w opakowania zbiorcze.
- Prawne możliwości zachowania przewoźnika przy odmowie odebrania uszkodzonego towaru przez odbiorcę.
- Wykorzystanie umowy przewozu i Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
- Strona dochodząca roszczeń wobec przewoźnika według nowych Incoterms®2010.
- Ubezpieczenia OCP przewoźnika, spedytora a ubezpieczenia cargo według nowych klauzul instytutowych ICC.
- Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.

ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY):

- analiza procesu reklamacyjnego w transporcie drogowym na przykładach,
- przygotowanie argumentów prawnych, uzasadniających zgłoszenie reklamacji i zwolnienie od odpowiedzialności przewoźnika drogowego na przykładach,
- analiza zdjęć z samochodów i dokumentacji reklamacyjnej oraz związanej z innymi sporami na linii wysyłający – przewoźnik drogowy czy spedytor.

DODATKOWO:

- Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
- Konsultacje z trenerem po szkoleniu przez Internet.
- Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.


OPIS SZKOLENIA:
Realizacja każdego przewozu drogowego może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem czy spedytorem. Problem ten rozważa zarówno wysyłający, jak i przewoźnik. Kierowca podpisując dokument CMR stwierdza, że otrzymał towar we właściwym stanie i we właściwej ilości. W praktyce może być różnie. Czasami towar uszkodzi przewoźnik, ale wynika to z niewłaściwego jego załadowania lub niewystarczającego opakowania, nie zapewniającego odpowiedniej ochrony, szczególnie przed przemieszczaniem.

Problemy reklamacji w transporcie drogowym nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami Prawa przewozowego czy Konwencji CMR. Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy.

Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie. Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający?

Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 890 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 1090 zł. netto + 23% VAT

RABATY PRZY ZGŁOSZENIU:

- 2 OSÓB – 10%,
- 3 OSÓB – 15%,
- 4 OSÓB – 20%.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Organizator:ATL \"Achievement Through Learning\" Sp. z o.o.
ul. Belgradzka 14/14, 02-793 Warszawa
tel.: 22 8533523 tel. kom.: 607 573 053
e-mail: atl@atl.edu.pl www: www.atl.edu.pl
Link:Więcej