Wymiana prawa jazdy
ID: 76330

Jestem kierowcą z wieloletnim stażem, posiadam bezterminowe pozwolenia na prowadzenie wszystkich wymienionych na blankiecie pojazdów. Dowiedziałem się, że planuje się wymianę praw jazdy na okresowe, jak również nowe szkolenia na przewóz osób i rzeczy. Czy ktoś mógłby mi więcej powiedzieć coś na ten temat?

~mag
*.neoplus.adsl.tpnet.pl

Posty (74)

~kier.
2011-10-08 19:30:55
Może ktoś wie jakie są koszty tego szkolenia i wymiany prawa jazdy bo przy zarobkach 1380 pln to nie wiem czy wystarczy mi na bilet do roboty po opłaceniu tego haraczu
~kier.
2011-10-08 19:40:16
Proponuje udać się pod sejm i zapytać jak żyć panów posłów ile razy trzeba się będzie jeszcze szkolić wymieniać prawo jazdy żeby godnie umrzeć z głodu chłodu. coraz częsciej rozmyślam o rzuceniu tej tir-ki i zajme się chyba rzucaniem kamieniami w budynki rządowe bo tylko to daje szanse na poprawe i satysfakcje
~olo
2011-10-08 20:33:59
Wymiana prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji więcej informacji na: abc-szkolenia. eu lub tel. 502-700-182
~veritas
2011-10-08 20:56:59
chej szofery... pracodawca na obowiązek zapłacić za szkolenie okresowe, za badania psychotechniczne i lekarskie. Ja zostałem skierowany na te wszystkie przez pracodawcę i nic mnie to nie kosztowało, bo ma kuwa taki obowiązek. Ma wam na umowie o pracę, opłacać wszystkie kursy i szkolenia, potrzebne do wykonywania zawodu. U kogo wy kuwa pracujecie??? Na dodatek za 1386 PLN podstawy, żal mi was. Jak *k przewośnik powie, że nie zapłaci, a macie ważną umowę o pracę i grozi zwolnieniem... proste do sądu pracy i wtedy zabuli za okres, w którym niewykonywaliście pracy z jego winy (bo was zwolnił, za to, że przez jego skąpstwo nie pracowaliście). Te szkolenia i badania, do wpisu 95, są tak samo potrzebe jak szkolenie stanowiskowe, bhp... noooooochyba, że wy kuwa nigdy takich nie mieliście. Niestety z autopsji, stwierdzam, że jest mało rozgarniętych i kumatych kiero... większość to rolno-trakto-patałac hy. Jeżeli macie jaja to doić pseudo siefa, bo blać ma obowiązek wam zapewmić nieodpłatnie takie szkolenia i badania. Bez urazy, ale boję się strachliwych lachociągów na drodze, kiero musi mieć jaja. Pozdrawiam z cywilizowanej firmy i powodzonka.
~barracuda
2011-10-08 21:03:51
TYPOWY kierowca. Nie umie sklecić zdania bez k... wy i napisać bez błędów. Większość takich, to "kierowcy z miasta"w pierwszym pokoleniu, mający dziadków na wsi. Nic dziwnego-większość "kierowców z miasta"-jak chodzili do szkoły nie miało głowy i zdolności do nauki, więc wybrali zawód, który nie wymaga wykształcenia.
~veritas
2011-10-08 21:30:18
~barracuda ja jestem technik mechanik samochodowy + matura... a ty. Za kiero pracuję, bo lubię doić pazernych pseudo-pracodawców.. . Nie powiem, dobrze z tego żyję hahaha. Gdzie można dostać legalnie dodatkowo 30000-40000 tyś PLN za 2-3 latka pracy. Oczywiście dbam, żebym się nie spocił w pracy.
~barracuda
2011-10-08 21:37:22
Mam wyższe i LUBIĘ jeździć. Mam uprawnienia instruktora wszystkich kategorii i uprawnienia do szkolenia na przewóz rzeczy i osób. Gdzie zdawałeś maturę, że robisz błędy i nie potrafisz zdania sklecić bez k... wy?
~veritas
2011-10-08 21:46:24
oki sorki za te ku.. wy, ale wkuwia mnie :-), jak pracownik nie zna podstawowych swoich PRAW i obowiązków
~kierowca.
2011-10-09 11:52:51
Do kier... Kolego chodzi tu o wymianę prawa jazdy!!! ja mam wydane prawo jazdy kat C+E W 1984r i wymiana była do 10 września 2011r. W zakładzie pracy mam ważne wszystkie badania do 2016r. Tu chodzi o wymianę prawa jazdy. Już mówię ile co kosztuje: Kurs na przewóz rzeczy to kwota 600zł + badania psychologiczne 110zł +badania lekarskie 250zł +85. 50gr wymiana prawo jazdy. Daje to nam łączną sumę 1045zł. 50gr.
~Sikora
2011-10-09 12:05:07
~veritas chrzanisz jak potłuczony. Jaki obowiązek pracodawcy? To Twoim zakichanym obowiązkiem jest mieć wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania zawodu. Nie powiem, mi tez sponsorowała wszystko firma, ale to tylko wyraz jej dobrej woli. Zależy im na tobie, to fundują a mogliby się wypiąć.
~kkkkkkkk
2011-10-09 17:35:44
~Sikora jesteś w błędzie. pracując na umowie o prac, nie interesje cię, jak i kiedy zrobisz szkolenia i badania
~Norbert
2011-10-11 19:49:35
Jeżeli zaczynam nową pracę od 1-ego i muszę wymienić prawo jazdy, to zakład w którym dopiero zacznę pracę ma obowiązek dać skierowanie na badania lekarskie i psychotechnikę potrzebne do tego prawa jazdy?
~veritas
2011-10-11 20:35:14
Rozdział III
Kwalifikacje zawodowe pracowników
Art. 102. Kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy określonego
rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być ustalane w przepisach prawa pracy przewidzianych
w art. 771-773, w zakresie nie uregulowanym w przepisach szczególnych.
Art. 103. (skreślony)
Art. 1031. § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub
uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy,
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie
przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Art. 1032. § 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w
wymiarze:
1) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
2) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
3) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodo we,
4) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz
przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z
obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Art. 1033. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe
dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i
zakwaterowanie.
Art. 1034. § 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe
umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.
§ 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla
pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.
§ 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza
zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji
zawodo wych.
Art. 1035. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:
1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w
umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,
3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z
wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na
podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach
- jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu
dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu
podnosze nia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.
Art. 1036. Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na
zasadach innych, niż określone w art. 1031-1035, mogą być przyznane:
1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
2) urlop bezpłatny
- w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.
~veritas
2011-10-11 20:40:28
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy. Badania okresowe przeprowadza się w sytuacji, kiedy tracą ważność badania stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania okresowe. Natomiast obowiązkiem pracownika jest poddanie się takim badaniom.
Zasadą jest, że badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W razie potrzeby przejazdu na badania do innej miejscowości pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
W przypadku, kiedy pracodawca nie może zorganizować badań w godzinach pracy, powinien udzielić pracownikowi wolnego, w takim wymiarze, w jakim przebywać będzie na badaniach.

To samo dotycz badań psychotechnicznych, a szkolenie okresowe, nie ma obowiązku, ale może
~veritas
2011-10-11 20:47:21
Rozdział VI
Profilaktyczna ochrona zdrowia
Art. 226. Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje
niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Art. 227. § 1. Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom
zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:
1) utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące
szkodli we dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych
czynników,
2) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je
pracownikom.
§ 2. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając zróżnicowane działanie na organizm
człowieka czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy oraz konieczność podjęcia
niezbędnyc h środków zabezpieczających przed ich działaniem, określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów, o których
mowa w § 1 pkt 2,
2) przypadki, w których jest konieczne prowadzenie pomiarów ciągłych,
3) wymagania, jakie powinny spełniać laboratoria wykonujące badania i pomiary,
4) sposób rejestrowania i przechowywania wyników tych badań i pomiarów,
5) wzory dokumentów oraz sposób udostępniania wyników badań i pomiarów
pracowniko m.
Art. 228. § 1. Prezes Rady Ministrów powoła, w drodze rozporządzenia, Międzyresortową
Kom isję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla
Zdrowia w Środowisku Pracy, określi jej uprawnienia oraz sposób wykonywania zadań.
§ 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § 1, należy:
1) przedkładanie Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej wniosków dotyczących wartości
najwyższyc h dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy - do celów określonych w § 3,
2) inicjowanie prac badawczych niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w
pkt 1.
§ 3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwy ch dla zdrowia w środowisku pracy.
Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy,
2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
przenosz eni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub
warunki uciążliwe.
Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego
pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na
podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
poprzed niej umowy o pracę z tym pracodawcą.
§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy
trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym
badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym
stan owisku.
§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach
pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości
przysł ugują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy
podróżach służbowych.
§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia
lekarski ego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i
czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom
okresow e badania lekarskie także:
1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,
2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o
objęcie takimi badaniami.
§ 6. Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy.
Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
niezbędnej z uwagi na warunki pracy.
§ 7. Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań
lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5.
§ 8. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej
określi w drodze rozporządzenia:
1) tryb i zakres badań lekarskich, u których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość
badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,
2) tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
3) zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,
4) dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze
przeprowadz ający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną
opie kę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie.
Art. 230. § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie
choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i
na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na
działanie czynnika, który wywołał te objawy.
§ 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi
przysł uguje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.
Art. 231. Pracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy
pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis art. 230 § 2 stosuje się
odpowiednio.
Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczególn ie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze
względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i
napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.
Art. 233. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia
higienic zno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.
~veritas
2011-10-11 20:49:01
Więcej w temacie

KODEKS PRACY
stan prawny na dzień 28 lipca 2011 r.

://www. pip. gov. pl/html/pl/html/k000 0000. htm
~kierowca.
2011-10-12 14:51:51
kolego Veritas! Chodzi tu o wymianę prawa jazdy co 5 lat. Dowiadywałem się w PIP. o Wymianie prawa jazdy i powiedziano mi wyrażnie, że nie należy mi się urlop płatny. Musiałem napisać podanie o urlop bezpłatny i taki dostałem. 3 tygodnie zajęły mi kursy i badania, a teraz czekam 2 tygodnie na wydanie prawa jazdy.
~kierowca.
2011-10-12 14:55:55
Wszystkie badania lekarskie mam ważne do 2015r. Do prawo jazdy musisz robić nowe. Zakład ma swoje! Więc za co ma ci płacić. A prawo jazdy masz mieć ważne ty!
~kierowca.
2011-10-12 14:58:21
A jak zrobisz nowe badania to w przyszłości zakład już nie będzie musiał ciebie wysyłać na badania, bo masz to terasz w prawo jazdy. Ważne na pięć lat...
~kiero
2011-10-12 16:43:23
Panowie, wszystkie badania, kursy na przewozy rzeczy, zapytania o niekaralność, wymiany praw jazdy to tylko u nas w chorym kraju obowiązują, teraz jestem kierowcą u niemieckiego pracodawcy i nic nie jest potrzebne, tylko u nas na siłe wyrywa się kasiorę bo jest z kogo. Jedna unia a przepisy każdy ch... na swój strój.
~chudy
2011-10-23 15:19:11
Panowie prowadzę ciężarówkę około 1raz w miesiącu, na własne potrzeby, prawko mam nie ważne bo wydane w 1992r, jakie badania i kurs muszę zrobić aby było ważne? Cz na tym starym druku mogę prowadzić traktor z przyczepami ( posiadam C, E )
POZDRAWIAM
~wre
2011-10-26 10:24:21
Ważne:
Kierowcy - choć nie są w delegacji, zwrot kosztów podróży i tak się należy

10 lutego 2011
Choć pracodawca nie ma obowiązku wypłacania należności z tytułu diet i ryczałtów za noclegi kierowcy międzynarodowego transportu samochodowego, który odbywa podróże w ramach swego miejsca świadczenia pracy, to jednak specyficzne koszty przez niego ponoszone powinny mu być rekompensowane (jako składnik, zwiększenie wynagrodzenia) na zasadach określonych w umowie o pracę lub w aktach wewnątrzzakładowych.

Wyrok SN z 23 czerwca 2010 r., II PK 372/09

Stan faktyczny: Piotr U. pracował w firmie transportowej, jako kierowca-mechanik. Na polecenie pracodawcy przewoził towary na terenie Polski i za granicą. Przeważnie były to tranzyty na trasie Polska-Niemcy. Wynagrodzenie pracownika ustalono w umowie o pracę na kwotę 760 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo, na podstawie ustnej umowy Piotr U. otrzymywał też od pracodawcy równowartość 8% wielkości frachtu za wykonaną usługę przewozu zamówioną przez klienta. Pracownik zażądał przed sądem pracy zapłaty diet i ryczałtów za delegacje służbowe.

Uzasadnienie SN: Sąd Najwyższy przypomniał, że kierowca transportu międzynarodowego odbywający stale podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejscu świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy. To jednak nie oznacza, że taki kierowca - z uwagi na rodzaj świadczonej przez siebie pracy i jej uciążliwy charakter - nie powinien być "godziwie" wynagradzany.

Postanowienie umowy o pracę przyznające pracownikowi zatrudnionemu w charakterze kierowcy międzynarodowego transportu samochodowego prawo do diet – jako bardziej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy – nie narusza art. 18 § 1 KP i z mocy § 2 tego artykułu jest ważne.

Wyrok SN z 23. 6. 2010 r., II PK 372/09

Przewodnic zący Sędzia SN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN Józef Iwulski (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski.


Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 23. 6. 2010 r. sprawy z powództwa Piotra U. przeciwko Wiesławowi K. o zapłatę diet i ryczałtów za delegację, na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku SA w G. z 25. 6. 2009 r. [… ],

oddala skargę kasacyjną i zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 900 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie

Wy rokiem z 18. 11. 2008 r. SO w S. – po ponownym rozpoznaniu sprawy – zasądził od pozwanego Wiesława K. na rzecz powoda Piotra U. kwotę 26 342 zł z tytułu niewypłaconych diet i ryczałtów za delegacje z ustawowymi odsetkami od 1. 10. 2002 r. oraz orzekł o kosztach procesu.
~roksi
2011-10-28 17:10:24
ile wy tu piszecie nie da sie przeczytać ile to pisaliście
~roksi
2011-10-28 17:10:49
hejka
~kierowca
2012-01-21 21:28:57
koszty co 5 lat adr podst plus specjalistyczne cysterny 800, kurs co 5 lat na przewóz rzeczy 750, psychologiczne badania 100, badania lek rozszerzone 130zł, wymioana prawka jesli to jest w jednym czasie kolo 100, 2 tygodnie siedzenia na * w ławce by uzupełnic kursy, aha karta kierowcy z chipem 180, co 5 lat widzicie moi panstwo ze to chore koszty 2000tysiace lub więcej na głupoty potem czas w ławce, i co po co?... to dla osób które chcą z paliwem jezdzic a firmy są nie tylko takie jak orlen moze cos zmienimy?
~szofer
2012-01-21 21:56:08
wszystko stworzone dla Sciągania z nas kierowców kasy w imię szeroko pojętego "bezpieczeństwa ; Ciekawy tylko jestem kiedy ta mądrość jasnie oświeconych przebierze miarę? ??
~megi
2012-02-02 21:55:14
mam jeszcze stare ( papierowe) prawo jazdy z roku 1980 czy mogę je teraz wymienić na nowe?
~qwert
2012-02-28 19:34:18
Mam terminowe prawko ze względu na wzrok, niebawem wygasa co dalej,? ?
~andrzej
2012-02-28 19:39:53
megi z r. 80 termin chyba dawno po czasie chyba do r. 2004. przy wymianie po czasie robisz wszystkie egzaminy, nie jestem pewien ale chyba tak, kolega tak miał i położył laskę na prawko.
~Klakier
2012-03-06 20:09:04
Ja planuje zalozyc firmę ale nie mam prawka jak mam te dwie rzeczy pogodzic???
REKLAMA
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 54.196.213.0

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2018
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce