etransport.pl > Forum > VOS LOGISTICS POLSKA
Grupa tematyczna: Firmy - opinie
ID: 14139

VOS LOGISTICS POLSKA

  
~Adam K.
*
Posty (232) »

skocz na koniec stronyskocz na koniec strony

« poprzedni ekran 1 z 8
~kierowca
(2013-07-19 16:54:45)
Co ty pieprzysz fachman, kultura, do pracy jedziesz do NL. OSS. WITAJA muzyka kawa pauza na luzie i poniedzialek jak sie wyspisz to do pracy dopisz że nic nie robisz i kasę dają. Chyba nie wytrzeżwiałeś jeszcze. Wciskasz głupoty człowiekowi a wszyscy wiedza że Vosie jest taka polityka albo robisz jak oni chcą i płacisz za wszystko co wymyślą albo wynocha. Jesteś zerem i murzynem dla nich ale nie człowiekiem. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~grupa kier, vos
(2013-07-25 17:42:31)
:) Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~grupa kier, vos
(2013-07-25 17:45:56)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art.
71,
uwzględniając wniosek Komisji [1],
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społeczn ego [2],
po konsultacji z Komitetem Regionów,
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3], w świetle wspólnego
tekstu zaakceptowanego przez komitet pojednawczy dnia 8 grudnia 2005 r.,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dziedzinie transportu drogowego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia
20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego [4] miało na celu harmonizację warunków
konkurencji pomiędzy różnymi rodzajami transportu lądowego, w szczególności w
odniesieniu do sektora transportu drogowego oraz poprawę warunków pracy i
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy zapewnić i umacniać postęp w tych
obszarach.
(2) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w
sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie
transportu drogowego [5] wymaga od Państw Członkowskich podjęcia środków, które
ograniczą maksymalny tygodniowy czas pracy pracowników wykonujących czynności
związane z przewozem.
(3) Z uwagi na ogólne sformułowania użyte w niektórych przepisach rozporządzenia
(EWG) nr 3820/85, dotyczących czasu prowadzenia pojazdem, przerw i okresów
odpoczynku kierowców uczestniczących w krajowym i międzynarodowym transporcie
drogowym na terytorium Wspólnoty, wystąpiły trudności w zakresie wykładni,
stosowania, egzekwowania i monitorowania tych przepisów w jednolity sposób we
wszystkich Państwach Członkowskich.
(4) Dla osiągnięcia celów tych przepisów i utrzymania zaufania do ich stosowania
pożądane jest ich skuteczne i jednolite egzekwowanie. Potrzeba zatem zestawu
jaśniejszych i prostszych przepisów, które będą łatwiejsze do zrozumienia, wykładni i
stosowania dla branży transportu drogowego oraz organów odpowiedzialnych za
egzekwowanie prawa.
(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w zakresie warunków pracy nie
powinny naruszać prawa pracodawców i pracowników do przyjęcia, w układach
zbiorowych lub w inny sposób, przepisów korzystniejszych dla pracowników.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~grupa kier, vos
(2013-07-25 17:46:28)
(6) Pożądane jest jasne zdefiniowanie zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia
poprzez wyszczególnienie objętych nim głównych kategorii pojazdów.
(7) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do przewozów drogowych
wykonywanych wyłącznie na terytorium Wspólnoty, albo pomiędzy Wspólnotą,
Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
(8) Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe
przewozy drogowe z dnia 1 lipca 1970 r. (AETR), wraz z późniejszymi zmianami,
powinna nadal mieć zastosowanie do przewozu drogowego rzeczy i osób pojazdami
zarejestrowanymi w dowolnym Państwie Członkowskim lub w państwie będącym stroną
AETR, na całej trasie, gdy jest to przewóz pomiędzy Wspólnotą a państwem trzecim
innym niż Szwajcaria lub państwami będącymi stronami porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym albo przewóz poprzez takie państwo. Niezbędna jest jak
najszybsza zmiana AETR, najlepiej w ciągu dwóch lat po wejściu w życie niniejszego
rozporządzenia, w celu dostosowania jej postanowień do niniejszego rozporządzenia.
(9) W przypadku przewozu drogowego wykonywanego pojazdami zarejestrowanymi w
państwie trzecim niebędącym stroną AETR postanowienia AETR należy stosować do
części trasy odbywanej na terytorium Wspólnoty lub państw będących stronami AETR.
(10) Ponieważ przedmiot AETR wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia,
Wspólnota jest właściwa w zakresie negocjowania i zawarcia tej Umowy.
(11) W przypadku gdy zmiana wewnętrznych przepisów Wspólnoty w tej dziedzinie
spowoduje konieczność odpowiedniej zmiany Umowy AETR, Państwa Członkowskie
powinny współdziałać na rzecz wprowadzenia takiej zmiany do Umowy AETR w
możliwie najkrótszym terminie zgodnie z procedurą w niej przewidzianą.
(12) Wykaz wyłączeń należy zaktualizować w celu uwzględnienia postępu, jaki dokonał
się w sektorze transportu drogowego w ostatnich dziewiętnastu latach.
(13) Aby ułatwić wykładnię i zapewnić jednolite stosowanie niniejszego rozporządzenia
należy zdefiniować wszystkie podstawowe pojęcia. Ponadto należy podjąć starania w
celu zapewnienia jednolitej wykładni i jednolitego stosowania niniejszego
rozporządzenia przez krajowe organy nadzorcze. Definicja pojęcia "tydzień" zawarta w
niniejszym rozporządzeniu nie powinna stać na przeszkodzie rozpoczęciu przez
kierowców pracy w dowolnym dniu tygodnia.
(14) Aby zapewnić skuteczne kontrole przestrzegania przepisów, istotne jest, by
właściwe organy były w stanie stwierdzić przy przeprowadzaniu kontroli drogowych oraz
po upływie okresu przejściowego, czy w dniu kontroli oraz przez poprzedzające go 28
dni należycie przestrzegany był czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku.
(15) Podstawowe przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu powinny być
jaśniejsze i prostsze, tak by umożliwić ich skuteczne i jednolite egzekwowanie przy
pomocy tachografów cyfrowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr
3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w
transporcie drogowym [6] oraz niniejszego rozporządzenia. Ponadto w ramach stałego
komitetu organy Państw Członkowskich odpowiedzialne za kontrolę powinny dążyć do
osiągnięcia porozumienia co do sposobu stosowania niniejszego rozporządzenia.
(16) Zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 możliwe okazało się takie
planowanie dziennych okresów prowadzenia pojazdu i przerw, które umożliwiało
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~grupa kier, vos
(2013-07-25 17:48:45)
kierowcy prowadzenie pojazdu przez zbyt długi czas bez pełnej przerwy, co prowadziło
do obniżenia poziomu bezpieczeństwa na drogach i pogorszenia warunków pracy
kierowców. Należy zatem zapewnić, by przerwy dzielone były stosowane w sposób
uniemożliwiający nadużycia.
(17) Niniejsze rozporządzenie ma na celu poprawę warunków socjalnych pracowników
objętych jego zakresem, a także ogólną poprawę bezpieczeństwa drogowego. Służą
temu głównie przepisy określające maksymalny dzienny, tygodniowy i przypadający w
okresie każdych dwóch kolejnych tygodni czas prowadzenia pojazdu, przepis
zobowiązujący kierowcę do korzystania z regularnego tygodniowego okresu odpoczynku
co najmniej raz na dwa tygodnie oraz przepisy przewidujące, że w żadnym przypadku
dzienny okres odpoczynku nie powinien być krótszy niż nieprzerwany okres dziewięciu
godzin. Ponieważ przepisy te gwarantują odpowiedni odpoczynek oraz uwzględniając
doświadczenia z lat ubiegłych w zakresie wprowadzania w życie odpowiednich
przepisów, nie jest już niezbędny system rekompensowania skrócenia dziennego okresu
odpoczynku.
(18) Wiele przewozów drogowych na terytorium Wspólnoty obejmuje odcinki
pokonywane promem lub koleją. Należy zatem ustalić jasne i odpowiednie przepisy
dotyczące dziennych okresów odpoczynku i przerw przy wykonywaniu takich
przewozów.
(19) Wobec wzrostu liczby transgranicznych przewozów rzeczy i osób pożądane jest, w
interesie bezpieczeństwa drogowego i polepszenia egzekwowania przepisów, aby
kontrole drogowe i kontrole na terenie przedsiębiorstw obejmowały czas prowadzenia
pojazdów, okresy odpoczynku i przerwy mające miejsce w innych Państwach
Członkowskich lub państwach trzecich oraz aby stwierdzały, czy odpowiednie przepisy
były w pełni i prawidłowo przestrzegane.
(20) Odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowych powinna zostać rozciągnięta
przynajmniej na przedsiębiorstwa transportowe będące osobami prawnymi lub
fizycznymi i nie powinna wykluczać postępowania przeciwko osobom fizycznym
dopuszczającym się naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia, nakłaniającym do
tego lub współdziałającym przy naruszeniach tych przepisów.
(21) Kierowcy pracujący dla kilku przedsiębiorstw transportowych powinni każdemu z
nich dostarczać odpowiednich informacji, aby umożliwić im wykonanie ich obowiązków
wynikających z niniejszego rozporządzenia.
(22) W celu wspierania postępu społecznego oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego
każde Państwo Członkowskie powinno zachować prawo do przyjęcia stosownych
środków.
(23) Odstępstwa krajowe powinny odzwierciedlać zmiany w sektorze transportu
drogowego oraz ograniczać się do tych elementów, które obecnie nie podlegają presji
konkurencyjnej.
(24) Państwa Członkowskie powinny ustanowić przepisy dla pojazdów używanych do
regularnych przewozów osób, których trasa nie przekracza 50 km. Przepisy te powinny
zapewniać odpowiednią ochronę w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia
pojazdu oraz obowiązkowych okresów odpoczynku i przerw.
(25) W interesie skutecznego egzekwowania przepisów pożądane jest, by wszystkie
regularne krajowe i międzynarodowe przewozy osób podlegały kontroli przy użyciu
standardowych przyrządów rejestrujących.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~grupa kier, vos
(2013-07-25 17:49:20)
(26) Państwa Członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar stosowanych w
przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich
wykonanie. Kary te musza być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające i
niedyskryminujące. Wspólny zakres środków dostępnych Państwom Członkowskim
powinien zawierać także możliwość unieruchomienia pojazdu w razie wykrycia
poważnych naruszeń. Zawarte w niniejszym rozporządzeniu przepisy dotyczące kar lub
postępowania nie powinny naruszać przepisów krajowych dotyczących ciężaru dowodu.
(27) W interesie przejrzystego i skutecznego egzekwowania przepisów pożądane jest
ujednolicenie przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw transportowych
i kierowców z tytułu naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia.
Odpowiedzialność taka może mieć w Państwach Członkowskich charakter karny,
cywilny lub administracyjny, zależnie od okoliczności.
(28) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, jakim jest ustanowienie jasnych
wspólnych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw oraz okresów
odpoczynku nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez Państwa
Członkowskie, natomiast z uwagi na potrzebę podjęcia skoordynowanych działań,
możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć
działania zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z
zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie
wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
(29) Środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warun ki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [7].
(30) Ponieważ przepisy dotyczące minimalnego wieku kierowców zawarte są w
dyrektywie 2003/59/WE [8] i muszą zostać przetransponowane do 2009 r., niniejsze
rozporządzenie powinno zawierać wyłącznie przepisy przejściowe dotyczące
minimalnego wieku załóg.
(31) Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 powinno zostać zmienione w celu jasnego
określenia szczególnych obowiązków przedsiębiorstw transportowych i kierowców, a
także w celu umocnienia pewności prawnej i ułatwienia egzekwowania przestrzegania
maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu i okresu odpoczynku w trakcie kontroli
drogowych.
(32) Rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 powinno także zostać zmienione w celu
zapewnienia pewności prawnej w odniesieniu do nowych terminów wprowadzenia
tachografów cyfrowych oraz dostępności kart kierowców.
(33) Wprowadzenie urządzenia rejestrującego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
2135/98, pozwalającego na elektroniczną rejestrację czynności kierowcy na jego karcie
kierowcy przez okres 28 dni i ruchu pojazdu przez okres 365 dni, umożliwi w przyszłości
szybszą i dokładniejszą kontrolę drogową.
(34) Dyrektywa 88/599/EWG [9] przewiduje w ramach kontroli drogowych jedynie
kontrolę dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennych okresów odpoczynku oraz
przerw. Wraz z wprowadzeniem cyfrowego urządzenia rejestrującego dane kierowcy i
pojazdu będą zapisywane elektronicznie i pozwolą na przeprowadzenie na miejscu ich
elektronicznej oceny. Z czasem powinno to umożliwić prostą kontrolę regularnego i
skróconego dziennego okresu odpocznku oraz regularnego i skróconego okresu
odpoczynku tygodniowego, a także odpoczynku wyrównawczego.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~xxxxx
(2013-08-01 20:01:13)
co to za bazgroly?Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~jon
(2013-09-07 11:33:58)
jaka wiedza ty ic na prezydenta a tak na marginesie to cola szkodziZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta chohlikchohlik
(2013-09-07 14:35:17)
faktycznie... -). a ktos na biezaco opowie moze jak teraz jest z tymi wyplatami premiowymi-tzw 13-stki i 14-stki>?slyszalem ze byly dwa razy do roku placone niedawno a teraz cos sie zmienilo?jesli nic to w jakiej wysokosci sa te dodatki?Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~PTYŚ
(2013-09-07 15:35:04)
Koledzy miałem przyjemność jeździć u podwykonawcy dla VOS -a. Praca naprawdę poukładana i dało się żyć ( oczywiście dla ludzi pracowitych i lubiących pracę kierowcy ) Problemem VOS-a są LUDZIE. POLSCY kierowcy nieudacznicy i pijacy którzy ciągle narzekają i chlają ( bo w jakiej normalnej firmie po przyjeździe na miejsce spedytor sprawdza stan trzeźwości kierowców ! ). Oczywiście i tu szacunek wielki jest też grupa ludzi uczciwych którzy pracują i nie narzekają. Szkoda gadać. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta chohlikchohlik
(2013-09-07 16:13:29)
a ty ptys jestes rozumiem fenomenem i do tego abstynentem... pogratulowac. pozdrawiam=nieudaczn ik i pijak i nawet byly vosiak... -). Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~649
(2013-09-09 23:21:23)
HAHAHHA DOBRE to może ty podwykowaco u innego vosa jeździłeś takiego w czerownych barwach. Jeżeli nie to pracowałeś z tymi samymi FM co i kierowcy VOSA. O ile dobrze pamiętam to własnie najwiekszy popis alkoholizu i totalnego hamstwa pokazali koledzy podwykonawcy pijąć wódeczkę we własnym gronie przez zjazdem po czym jeden z kolegów zaniemógł leżał pod naczepami cały upier... koledzy z jego firmy mieli na niego wyje... po mimo ze wszyscy razem wcześniej balowali. kolege zostawili na bazie w zeeb a sami pojechali ooo co najciekawsze jego walizki pojecjały do pl bo koledzy byli tak wspaniało myślni że je spakowali do autobusu.
Ja akurat należe do tych nie narzekających jak by mi było w Vosie Bardzo źle to już bym tu nie pracował na pewno!!!
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~jon
(2013-10-27 18:15:05)
ptys ty de*iluZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~Luki
(2013-11-01 18:52:59)
Ptys ma racje ze Polscy kierowcy to pijacy dodam jeszcze ze smierdza i brudasy oczywiscie nie wszyscy bo normalnych w tej firmie na palcach policzyc mozna. Za stan jaki panuje w firmie niech podziekuja sobie kierowcy dupowlazy i pod... lacze. A Ty Jon jestes degeneratem z miejsca wyzywac kogos kto pisze prawde. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta chohlikchohlik
(2013-11-01 21:25:21)
-luki-w polowie nie masz racji, w polowie masz... wlasnie naprawde to kierowcy ktorzy chcieli byc czyms lepszym od swego stada ulatwili de. bil. nym poganiaczom rozp. iepr. zenie zalogi w vos-polska... tyle ze wlazi, du, py robily to bo lubia a poganiacze, fleciatka mialy z tego pieniadze... niestety to byly dodatki tak naprawde za wykonczenie firmy... wiec maja za swoje a mam nadzieje ze konkretne nazwiska za ta sytuacje kiedys zaplaca wilczym biletem... jak mowie w innych postach-zacznijmy szczegolnie utalentowane gnidy nazywac glosno po nazwiskach... Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~magick
(2013-11-02 07:01:09)
Oszusci z Warszawy dziwie sie ze jeszcze ktos tam idzie auta bez lodowek, male kabiny, zlosliwi ludzie w warszawie itd... lepiej nie psuc sobie nerwow !!!Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~649*
(2013-11-02 09:43:39)
a to Lodówki w aucie to jakieś standard wyposażenia... ? ja bym pominął problem braku lodówek w autach bo moim zdaniem to nie jest najważniejszy problem. W tej firmie trzeba mieć naprawdę mocne nerwy cierpliwość i że tak powiem WYJE ab NE na wszystko jeżeli zaczniesz się przejmować to już po tobie albo zaczniesz pić albo odejdziesz z firmy. Teraz przyszło dużo świeżych... ok80///100 może ale z tego co widze po rozmowach z nimi nie są zachwyceni-bo czym się tu zachwycać?Koleś z którym ost rozmawiałem przyszedł od Prywaciarza swoje auto swoja naczepa kierunek holandia i zaraz powrót do pl a u nas wiadomo cyrk na kółkach przepinki zapinki wypinki podpinki itd
W tej fimie nie można nic planować dłużej niż 4, 5h do przodu bynajmniej ja tak robię... ile to już weekendów miałem zaplanowanych a później, .. pikkkk... przpineczka i inny kierunek:)
Jak to mawia pewien podwykonawca Gdzie kończy się sens i logika zaczyna się VOS Logistics a
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~Andrzej Wojty... ak
(2013-11-02 11:39:18)
Kolego 649. Nie wiem kim jesyeś ale napewno znaliśmy się bo robiłem parę lat w tym syfie. Powiem Ci jedno: szukaj, szukaj, szukaj. Ja trafiłem na firmę która dała mi 2600brutto + 46e. Uwierz mi, że zapomniałem co to dziewiątka. Nowe wysokie auta z lodówką. Moim zdaniem, nie masz racji mówiąc, że lodówka nie jest standardem. Dla mnie to podstawa. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~649*
(2013-11-02 12:50:14)
Podszywasz się pod łysego?Tego który miał gasić światła jak vos padnie hahahhh
Lodówka to dla mnie jakiś tam standard ale nie Priorytet!
Podaj namiary a już zwijam manaty i idę do twojej firmy:D
Teraz wróciło kilku chłopaków którzy poszli właśnie od takich firm wyższa dieta wyższa podstawa auta swoje etc ja bym nie wracał jak bym więcej zarabiał i jeszcze miał SWOJE auto... czemu wrócili nie wiem ale mówili że przed tym jak się zatrudnili inaczej im zarysowali zakres prac długości pracy zarobków a po kilku miesiącach okazało się że to tylko mrzonki:)
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~jjui
(2013-11-27 22:49:04)
Wszyscy pier.. olicie od rzeczy prostaki weżcie się do roboty w końcu a nie umiecie tylko usiąść za fajerą z tłustym dupskiem banda nieudaczników życiowych. Rogasie
- 1
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~kolenda
(2013-12-23 12:24:40)
Ach biada, biada mnie Herodowi,
Utrapionemu wielce królowi:
Żem ja takiemu czasowi złemu
Popadł kłopotowi.

Doszła mnie jakaś dziwna nowina,
Mojej żałości wielka przyczyna:
Pojawiła się, narodziła się,
Przedziwna dziecina.

Rozmaicie to różni udają,
Czyli to prawda, czyli też bają:
Że ma królować, Żydom panować,
Tak mi powiadają.

Ach biada, biada mnie Herodowi,
Utrapionemu wielce królowi:
Wierna czeladzi, czynić nie wadzi
Co ku kłopotowi.

Tę teraz wierność okażcie swoję,
Słudzy, dworzanie, żołnierstwo moje:
Bierzcie broń w ręce, pałasze, miecze,
Niechaj się nie boję.

Na koń co prędzej wszyscy wsiadajcie,
A do Betleem miasta biegajcie:
Tam dla jednego dzieciątka małego,
Wszystkie wycinajcie.

Ach biada, biada mnie Herodowi
Utrapionem u wielce królowi:
Wierna czeladzi, czynić nie wadzi
Co ku kłopotowi.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~kolenda
(2013-12-23 12:30:44)
1. Ach witajże pożądana perło droga z nieba.
Gdy świat cały upragniony Anielskiego chleba!
W ciele ludzkim Bóg jest skryty
na pokarm ludziom obfity.
Ciałem karmi, Krwią napoi,
by człowieka w chwale Swojej
między wybranymi policzył.

2. Czyliż nie dość, Boskie Dziecię
żeś na świecie z nami,
Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami!
Malusień ki Jezu w żłobie, co za wielka
miłość w Tobie!
Czyliż nie są wielkie dziwy
w ciele ludzkim Bóg Prawdziwy,
Przyszedł na zbawienie człowieka?

3. O miłości niepojęta, jakżeś wielka była,
Żeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła,
A to do pustej szopiny,
O niesłychane nowiny,
Ach, pokorny Baraneczku,
Twój odpoczynek w żłóbeczku,
Z dalekiej podróży niebieskiej.

4. Niech Ci Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie,
bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie.
Miłość, która to sprawiła,
iż Cię do nas sprowadziła,
niech swą iskrą nas zapali,
abyśmy Cię miłowali
teraz i bez końca w wieczności.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~Jacek 8303
(2014-04-14 08:14:41)
Ludzie co za głupoty wypisujecie!!! Jedyne co jest złe to za mało zarabiamy.. Policzmy sobie 42e dziennie po przepracowaniu 15h pracy ile mi za 1h. wychodzi? Gdzie znajdą taniej :/Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~jak
(2014-05-12 12:57:58)
metor to medaZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~Kamil
(2014-05-12 13:22:03)
Witam. Koledzy potrzebuję informacji. Mam zamiar do Was do VOSA się przyjąć na plandeke. Powiedzcie mi jak jest z płatnościami? Czy po zjeździe na baze z 3 tygodniowego pobytu od razu przelewane są na konto diety i podstawa? Jak to jest? No i bardzo prosze opowiedzcie coś o warunkach pracy? gdzie się jeździ itd.. PozdroZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~igor
(2014-05-13 16:18:33)
w vosie kolegow niemaZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~efewf
(2014-05-20 06:36:50)
wszystkie fimy tylko nie vosZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta ZYNUŚZYNUŚ
(2014-05-28 15:29:39)
Już tego lata – 30 tys. euro kary i rok w więzieniu za kierowcę spędzającego weekend w kabinie
Opublikowan e 15 maj, 2014

Kiedy pod koniec lutego (TUTAJ) pisałem o nowym pomyśle francuskich władz, aby bezwzględnie karać za spędzanie weekendów w kabinie, cała sprawa wzbudziła ogromne poruszenie. Nie ma się czemu dziwić, bo plany przewidywały karę nawet 30 tys. euro lub… roku więzienia. Oczywiście wszędzie pojawiało się pytanie – czy Francuzi dopną swego i faktycznie wprowadzą nowe przepisy w życie?

Teraz zaś czas na odpowiedź – 30 kwietnia 2014 roku francuski senat przyjął projekt zmian w ustawie o transporcie, który przewiduje właśnie kary za odbywanie 45-godzinnej przerwy w kabinie. Już wkrótce, prawdopodobnie od czerwca lub lipca 2014 roku, pracodawcy będą mieli obowiązek tak organizować pracę swoich kierowców, aby tygodniowe okresy odpoczynku mogły być spędzane poza pojazdem. Jeśli zaś zasada ta zostanie złamana, przedsiębiorcę czeka kara 30 tys. euro oraz roku więzienia. Tej samej kary będzie mógł spodziewać się przewoźnik, który będzie wynagradzał kierowców za ilość przejechanych kilometrów lub przewiezionego ładunku.

Co ważne, przy okazji kontroli drogowej kierowca musi przedstawić jak spędził ostatnie 28 dni. W przypadku kontroli drogowej we Francji kierowca będzie musiał więc przedstawić także dokumentację potwierdzającą spędzenie weekendu poza pojazdem. Jeśli takowej nie będzie posiadał, jego szefa będzie czekała dotkliwa kara. Wiele wskazuje na to, że będzie to dotyczyło także weekendów spędzanych w innych krajach!

Dlaczego Francuzi zdecydowali się wprowadzić tego typu przepisy? Odpowiedź jest oczywista – w ten sposób chce się zwalczyć nielegalny kabotaż oraz konkurencję ze strony przewoźników przede wszystkim z Europy Środkowo-Wschodniej. Pozostaje jednak pytanie, czy w praktyce nie będzie to oznaczało, że bułgarskie i rumuńskie ciężarówki będą masowo uciekały na weekendy do Holandii lub Niemiec?
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ciekawska
(2014-07-17 20:07:07)
A ten Biełowiski to jeszcze jest tam? Ten co wszystkie panny ruchał z biura?Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~dywan
(2014-07-17 20:23:41)
Wszystkie Panny, czyli wszystkich młodych fleetów... Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
« poprzedni ekran 1 z 8

skocz na początek stronyskocz na początek strony

Twój adres IP: 54.82.6.247 = ec2-54-82-6-247.compute-1.amazonaws.com

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa.


a co ty o tym myślisz ?

Ile jest 3+5 ?
Masz dość spamu w wątkach? My TEŻ!
Skoro nie masz konta to poproszę o odpowiedź na to proste pytanie. Udowodnij, że jesteś człowiekiem. Raz odpowiesz i masz spokój, na dziś.


Podpis:WOTRANT S.L. ( Wtransnet )
Moje konto
Zaloguj się Zarejestruj się
OSTATNIO KOMENTOWANE »
Wątek forumA może tak do kościoła? (3607) »
Wątek forum"a coś ty k... myślał chłopcze" (1) »
Wątek forumZawód kierowcy w Polsce na wymarciu... dlaczego?. (57) »
Wątek forumANGERMAYR (60) »
Wątek forumTMG Bitterfeld opinie (26) »
Wątek forumKIEROWCA ODPOWIADA ZA... (23) »
Wątek forumBiedronka Ruda ŚL (471) »
Wątek forumPoszukuje Spedytorów do tzw współpracy (1) »
Wątek forumZAKAZ SPANIA W KABINIE WE FRANCJI (257) »
Wątek forumZarobki operatora żurawia? (4409) »
Wątek forumNajtańsze ubezpieczenia OCP, CARGO i inne (68) »
Wątek forumtsh polmar - opinie (25) »
Wątek forumNieuczciwi kierowcy Nowy Sącz i okolice (9) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymNa ludzi działa wyłącznie bat (13) »
Wątek tylko dla posiadaczy kontBTL LOGISTICK BRAUNSCHWEIG - (8) »
Wątek forumLemicon (Lemix) opinie o firmie (89) »
Wątek forumryczałryczałt kto pomoże? (61) »
Wątek forumPotrzebuje info na temat transportu na UA (1) »
Wątek forumWolne miejsce na lawecie na cięzarówkę Oldenzalu (4) »
Wątek forumPonadnormatyw (1) »
Wątek forumPodlasie - Poszukuje przewoźników (3) »
Wątek forumVIA TOLL kara za konto na minusie (4326) »
Wątek forumDo zabrania kierowca Miedzychod - Nowy Sacz (2) »
Wątek forumPolski szef to kawał złodzieja (200) »
Wątek forumKierowca ciężarówki, wszystko o tym zawodzie... (3) »
Wątek forumblue wave shipping Raszyn, jakie warunki. (6) »
Wątek forum200zł za dzień szkolenia w spedycji (6) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymWyjątkowa oferta dla branży transportowej (3) »
Wątek forumtransopen (2) »
Wątek forumJaką nawigacje GPS wybrać??? (121) »
Wątek forumTerwer - Swidnica (5) »
Wątek forumPoszukuje przewoźników (2) »
Wątek forumartur sobczak k2sa (3) »
Wątek tylko dla posiadaczy kontcargo transport (3) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymW gimbusie zamiast siedzeń – ławki (3) »
Wątek forumspedytorska brać... (26) »
Wątek forumco zrobic jak szef nie chce wyplacic??? (46) »
Wątek forumDyniewicz autokary parking Al jerozolimskie WA. (11) »
Wątek forumk2sa piaseczno (2) »
Wątek tylko dla posiadaczy kontADR - Kurs w Błoniu woj. mazowieckie (7) »
Euro Finannce Sp. z o.o.
ZOBACZ TEŻ »
Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2014
trafficban.com

Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
© 2014 Novemedia Ltd, all rights reserved. etransport.pl logotype is registered trademark of Novemedia Ltd