odpoczynek tygodniowy, skrocony
ID: 102859

zainspirowany dyskusja na kilku watkach postanowilem zaglebic sie w temat
czy mozna miec dwa odpoczynki tygodniowe skrocone z rzedu? 2x24?
mozna, pod warunkiem ze w jednym z tygodni mamy minimum 45h pauze.
np.
zaczynamy jazde po pauzie w poniedzialek o 6 rano. robimy 4 cykle 24h, teraz odpoczynek tygodniowy 24h, znow np. 4 cykle 24h i znow 24h odpoczynek tygodniowy i najpozniej w piatek o 9 rano powinnismy zaczac dopoczynek tygodniowy 45h.
ave.

~ktosik
*.42.25.215

Posty (143)

zibi1906
2012-02-22 20:13:05
ktosik, spoko:) Ale oddawanie tych zaległych godzin musi odbywać się w sposób jednorazowy.
brutuss
2012-02-22 20:13:22
tak naprwde to w nosie mam jak to bedziecie to robic jeli ktos pyta na forum to po to zeby znalezc odpowiedz, i sam zrobi to co uwaza za odpowiednie,
paweł. w
2012-02-22 20:14:33
ktoś strzelił mi czerwońcem, ja tylko napisałem, jaki papier dostałem od naszego specjalisty od czasu pracy kierowcy do podpisania z karą za wykroczenie w kwocie 700zł jakby się czepiali firmy w czasie kontroli. mi się wydawało, że mogę skrócić, tak też zrobiłem. nie jestem pewny, dlatego wrzuciłem ten przypadek na forum, może czegoś się dowiem:)
brutuss
2012-02-22 20:15:52
dziewiatka to juz jest scrucenie, fan magnum
~ktosik
2012-02-22 20:18:42
brutuss, jakbys uwazniej przeczytal temat, to moze zauwazylbys ze nie pytalem o rade, a raczej jej udzielilem ; )
brutuss
2012-02-22 20:20:20
powodzenia
zibi1906
2012-02-22 20:21:47
brutuss, już odpadasz???Ponoć jesteś profesjonalistą?
brutuss
2012-02-22 20:23:15
Daily Driving: Max 9 hours. Can be extended to 10 hours twice a week

Weekly Driving: Max 56 hours.

2 weeks: 90 hours
Breaks: After 4 1/2 hours driving, you must take a break of at least 45 minutes.
Breaks of 15 minutes, taken during the above driving period, can count towards that break. First break must be at least 15 minutes. Second break must be at least 30 minutes.
Drivers are also subject to the Working Time Directive
WTD: After 6 hours work/driving you must have a break: Minimum 30 minutes.
A break of 30 minutes is required for 6-9 hours work; 45 minutes for over 9 hours.
Breaks can be divided into 15 minute slots. First break must be at least 30 minutes.
Where mixed driving and working is carried out, the drivers' hours rules on breaks (EC/3820/85) take precedence.
Hours worked

Normal driving day
30 minutes on checks, driving for 4. 5 hours; normal 45 minute break required. WTD does not apply.
Driving affected by the WTD
Work or POA for 3 hours, driving for 3 hours; min. 30 minute break required, (WTD).
You can then drive for (max) 1. 5 hours; 15 minute break required, (Driving Reg's). WTD does apply: You must have 30 minute break.
Minimum Daily Rest: Normally 11 consecutive hours.
Rest periods can be taken in a vehicle if that vehicle has a bunk and is stationary.

Reduced Daily Rest: 9 hours up to 3 times in a week.
Split Daily Rest: 12 hour rest period may be taken in two periods:
First period must be at least 3 hours.
Second period must be at least 9 hours.
Weekly Rest Periods: Within six 24 hour periods from the end of the last weekly rest period, a driver will extend a daily rest period into either; a regular weekly rest period of at least 45 hours, or a reduced weekly rest period of less than 45 hours but at least 24 hours.

In any two consecutive weeks, a driver shall take at least two regular weekly rest periods, or one regular weekly rest period and one reduced weekly rest period of at least 24 hours.
However, the reduction shall be compensated by an equivalent period of rest taken en bloc before the end of the third week following the week in question.
Rest on ferries / trains: Where a driver accompanies a vehicle which is transported by ferry or train,
and takes a regular (not less than 11 hour) daily rest period, that period may be interrupted not more than twice by other activities not exceeding one hour in total.
During that regular daily rest period the driver shall have access to a bunk or couchette.
Double Manning: Within 30 hours of the end of a daily or weekly rest period, a driver engaged in multi-manning must have taken a new daily rest period of at least 9 hours.
For the first hour of multi-manning the presence of another driver or drivers is optional, but for the remainder of the period it is compulsory.
More... Domestic Rules
MIXED DRIVING (DOMESTIC and EC), Exemptions

-1

paweł. w
2012-02-22 20:26:50
stąd się bierze nasza niewiedza, bo przepisy nie są w naszym ojczystym języku:) przez tydzień będę musiał to tłumaczyć. brutus wrzuć to po naszemu co??
FAN-MAGNUM
2012-02-22 20:28:09
ZAWSZE MOŻESZ ZNALEŹĆ TŁUMACZA W JĘZYKU WOOLOOO- MOOLOO
Podgląd konta brutussbrutuss
(2012. 02. 22 20. 23. 15) tägliche Lenkzeit: Max 9 Stunden. Kann bis 10 Stunden zweimal in der Woche verlängert werden,

Wöchentliche Lenkzeit: Max 56 Stunden.

2 Wochen: 90 Stunden
Pausen: Nach 4 1/2 Stunden Fahrt, müssen Sie eine Pause von mindestens 45 Minuten.
Breaks von 15 Minuten, während der obenstehenden Zeitraum eingenommen wird, kann zu diesem Bruch rechnen. Erste Pause muss mindestens 15 Minuten betragen. Zweite Pause muss mindestens 30 Minuten betragen.
Treiber sind ebenfalls Gegenstand der Arbeitszeit-Richtlin ie
WTD: Mindestens 30 Minuten: Nach 6 Stunden Arbeit / Fahren müssen Sie eine Pause machen.
Eine Pause von 30 Minuten wird für 6-9 Stunden Arbeit erforderlich; 45 Minuten für mehr als 9 Stunden.
Breaks kann in 15 Minuten-Slots aufgeteilt werden. Erste Pause muss mindestens 30 Minuten betragen.
Bei einer gemischten Fahren und Arbeiten durchgeführt wird, treffen die Lenkzeiten Regeln für Pausen (EC/3820/85) Vorrang.
Geleistete Arbeitsstunden

No rmale Fahrtag
30 Minuten auf Schecks, fahren für 4. 5 Stunden; normale Unterbrechung von 45 Minuten erforderlich. WTD nicht gilt.
Fahren beeinflusst durch die WTD
Arbeit oder POA für 3 Stunden, 3 Stunden Fahrt; min. 30 Minuten Pause erforderlich, (WTD).
Sie können dann für (max. ) 1 zu fahren. 5 Stunden, 15 Minuten Pause erforderlich, (Driving Regs). WTD nicht zutrifft: Sie müssen 30 Minuten Pause haben.
Tägliche Mindestruhezeit: Normalerweise 11 aufeinander folgenden Stunden.
Ruhezeiten können im Fahrzeug verbracht werden, wenn dieses Fahrzeug verfügt über ein Etagenbett und ist stationär.

Reduzierte tägliche Ruhezeiten: 9 Stunden bis zu 3 mal in der Woche.
Aufteilung der täglichen Ruhezeit: 12 Stunden Ruhezeit kann auch in zwei Teilen genommen werden:
Erste Periode muss mindestens 3 Stunden betragen.
Zweite Periode muss mindestens 9 Stunden betragen.
Wöchentliche Ruhezeiten: Innerhalb von sechs 24-Stunden-Zeiträume n nach dem Ende der letzten wöchentlichen Ruhezeit der Fahrer eine tägliche Ruhezeit in entweder verlängern, eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit von mindestens 45 Stunden, oder eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von weniger als 45 Stunden, aber mindestens 24 Stunden.

In zwei jeweils aufeinander folgenden Wochen, so wird ein Treiber für den mindestens zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 Stunden.
Dabei wird jedoch die Reduzierung durch eine gleichwertige Ruhezeit auszugleichen, die vor dem Ende der dritten Woche nach der betreffenden Woche genommen werden muss.
Ruhe auf Fähren / Züge: Kann ein Fahrer ein Fahrzeug begleitet, die mit der Fähre oder der Eisenbahn befördert wird,
und nimmt einen regulären (nicht weniger als 11 Stunden) tägliche Ruhezeit, kann die Frist unterbrochen, nicht mehr als zweimal durch andere Tätigkeiten nicht mehr als insgesamt eine Stunde.
Während dieser regelmäßigen täglichen Ruhezeit muss dem Fahrer eine Schlafkabine oder ein Liegeplatz.
Doppel Manning: Innerhalb von 30 Stunden nach dem Ende einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit der Fahrer in Mehrfahrerbetrieb eingesetzter muss eine neue tägliche Ruhezeit von mindestens 9 Stunden genommen haben.
In der ersten Stunde des Mehr-Fahrer die Anwesenheit eines anderen Fahrers oder anderer Fahrer fakultativ, aber für den Rest der Zeit jedoch obligatorisch.
Mehr... Domestic Rules
Gemischten Fahrbetrieb (Inland und EG), Ausnahmen
~ktosik
2012-02-22 20:29:35
przytoczyc przepisy to jedno, ale zrozumiec je, to juz inna bajka
FAN-MAGNUM
2012-02-22 20:31:22
zastąpię brutussa

Podgląd Konta brutussbrutuss
(22. 02. 2012 20:23:15) codziennej jazdy: Max 9 godzin. Może być przedłużony do 10 godzin dwukrotnie w tygodniu

Tygodnio wy jazdy: Max 56 godzin.

2 tygodnie: 90 godzin
Przerwy: Po 4 1/2 godziny jazdy, trzeba zrobić przerwę co najmniej 45 minut.
Przerwy w 15 minut, podjętych podczas wspomnianego okresu jazdy, mogą liczyć na to przerwy. Pierwsza przerwa musi być co najmniej 15 minut. Druga przerwa musi być co najmniej 30 minut.
Kierowcy podlegają również dyrektywy dotyczącej czasu pracy
WTD: po 6 godzin pracy / jazdy trzeba mieć przerwę: minimum 30 minut.
Przerwa 30 minut wymaga 6-9 godzin pracy, 45 minut do ponad 9 godzin.
Przerwy mogą być podzielone na 15 minut gniazd. Pierwsza przerwa musi być co najmniej 30 minut.
Gdzie mieszany jazdy i pracy jest wykonywana, godzinach kierowców przepisów dotyczących przerw (EC/3820/85) mają pierwszeństwo.
Przepracowanych godzin

Normalny dzień jazdy
30 minut na kontroli, jazdy dla 4 osób. 5 godzin, normalny 45 minut przerwy wymagane. WTD nie ma zastosowania.
Prowadzenie wpływ WTD
Pracy lub POA przez 3 godziny, jadąc przez 3 godziny, min. 30 minut przerwy wymagane, (WTD).
Można wtedy jechać na (maksymalnie) 1. 5 godzin, 15 minut przerwy wymagane, (Driving Reg-tych). WTD ma zastosowania: Musisz mieć 30 minutową przerwę.
Odpoczynek dobowy: Zwykle 11 kolejnych godzin.
Okresy odpoczynku może być wykorzystywany w pojeździe, jeżeli pojazd posiada miejsce do spania i jest nieruchomy.

Skrócony odpoczynek dobowy: 9 godzin do 3 razy w tygodniu.
Podzielony dzienny odpoczynek: 12 Reszta okres godzin może być wykorzystany w dwóch okresach:
Pierwszy okres musi wynosić co najmniej 3 godziny.
Drugi okres musi wynosić co najmniej 9 godzin.
Cotygodniowego odpoczynku okresy: W ciągu sześciu 24 godzinnych licząc od końca ostatniego tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca udzieli dziennego okresu odpoczynku do żadnej; regularny tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 45 godzin lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku mniej niż 45 godzin, ale co najmniej 24 godziny.

W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godzin.
Jednak skrócenie będzie rekompensowane równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
Odpoczynek na promach / pociągów: gdzie kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem,
i wykorzystuje regularny (nie mniej niż 11 godzin) dzienny okres odpoczynku, okres ten może zostać przerwany nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami nie dłużej niż godzinę w sumie.
Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku kierowca ma dostęp do koi lub kuszetki.
Pokój Manning: W ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.
Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa.
Więcej... Domowe przepisy
MIXED JAZDY (krajowe i EC), Zwolnienia
~ktosik
2012-02-22 20:32:01
ale chcialbym zaznaczyc ze ten watek ma traktowac o dwoch skroconych odpoczynkach tygodniowych z rzedu.
czy znajdzie sie choc jedna osoba ktora znajdzie w tych cytatach fragment gdzie jest zapisane ze nie mozna miec takich odpoczynkow tygodniowych?
~ktosik
2012-02-22 20:34:48
fan w 561/06 jest napisane
skrocone odpoczynki dobowe mozna miec maksymalnie 3 razy pomiedzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi
a nie w tygodniu.
zibi1906
2012-02-22 20:36:36
ktosik brawo... czyli w tygodniu chyba sześć...
FAN-MAGNUM
2012-02-22 20:36:58
n. i. e można zrobić dwa razy skróconego !! przynajmniej ja tak nie robię i żyję, wiem że inni tak robią i też żyją- nawet lepiej ode mnie :-)
zibi1906
2012-02-22 20:40:55
Magnum, i co Ci z tego skoro możesz jechać po 24 h a stoisz 45?Pewnie że też żyjesz ale chyba żal doopsko ściska..
FAN-MAGNUM
2012-02-22 20:41:27
~ktosik
(2012-02-22 20:34:48) fan w 561/06 jest napisane
skrocone odpoczynki dobowe mozna miec maksymalnie 3 razy pomiedzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi
a nie w tygodniu.

ktosik nie rozumiem gdzie ja coś takiego napisałem? ?
~ktosik
2012-02-22 20:47:06
Podgląd konta FAN-MAGNUMFAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:31:22) zastąpię brutussa
(... )

Skrócony odpoczynek dobowy: 9 godzin do 3 razy w tygodniu.


wiem ze to tlumaczenie po brutusie,
~ktosik
2012-02-22 20:48:30
FAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:36:58) n. i. e można zrobić dwa razy skróconego !! przynajmniej ja tak nie robię i żyję, wiem że inni tak robią i też żyją- nawet lepiej ode mnie :-)

z calym szacunkiem, to ze ty nie robisz, to wcale nie znaczy ze nie mozna zrobic ; )
~FAN-MAGNUM
2012-02-22 20:55:21
to napisz mi jeszcze jak to robisz? ? tak jak w poście- to daj ksero papierów po jakiejkolwiek kontroli i po sprawie, hm, ale chyba szkoda klawiatury- jak nie płacisz mandatów to jeździj tak dalej i ucz swoich najbliższych
~ktosik
2012-02-22 21:05:06
w tutule watku masz opisany przyklad. nie chcesz, nie rob. przeciez ja cie nie namawiam. chcesz, ale sie boisz? zadzwon do ITD i spytaj. tylko dokladnie wytlumacz o co chodzi. mi na poczatku rozmowy tez powiedzial NIE WOLNO. po 2 minutach rozmowy, poprosil o chwilke przerwy zeby sie skonsultowac, po czym stwierdzil - MOZNA
zibi1906
2012-02-22 21:32:18
ktosik, zapędziłeś krokodylka w kozi róg???:)
~ktosik
2012-02-22 21:34:44
tia ; )
jeden to nawet uciekl mi z busa na droge bo mu sie argumenty konczyly ; D jednym z ostatnich byl : program to zaliczy jako wykroczenie :D:D
zibi1906
2012-02-22 21:39:42
Eeee tam... szkoda chłopiska... osobiście ja ich bardzo szanuję... przepisy też.
~ktosik
2012-02-22 21:41:41
ja ich toleruje. ale troszke stracili w moich oczach wlasnie przez tego co zamiast porozmawiac, to uciekal na droge zeby kogos sciagnac do kontroli. ciekawe co by zrobil jakbym poszedl za nim... przeszedlby na 2 strone autostrady? ? :D:D:D
FAN-MAGNUM
2012-02-23 07:28:22
~ktosik, ja teraz też bardziej szczegółowo "zainspirowany dyskusja na kilku watkach postanowilem zaglebic sie w temat
czy mozna miec dwa odpoczynki tygodniowe skrocone z rzedu"- wiesz nawet można mieć np. 10 odpoczynków po 24h tzn. pracujesz 1h pauza 24 h, tak przez 12 dni ( tzn 6+6) dla ścisłości, i teraz po ciężkiej pracy odwalasz zasłużone 45h NIEPRZERWANEJ PAUZY :-) BRAWA DLA POSKRAMIACZY KROKODYLI :-)
zibi1906
2012-02-23 07:35:09
To można czy nie? Bo wczoraj pisałeś że nie.
~ktosik
2012-02-23 07:55:29
fan - tylko ze te twoje beda liczone jako odpoczynki dzienne, a nie tygodniowe. taka mala roznica...
~ktosik
2012-02-23 07:57:21
jeszcze inaczej. policz ile bedziesz mogl jechac cykli24h w moim przypadku, a ile w twoim w okresie dwoch tygodni, a dwa, czyli jednak mozna miec odpoczynki tygodniowe 24h kilka razy z rzedu?
REKLAMA
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 54.196.213.0

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2018
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce