etransport.pl > Forum > odpoczynek tygodniowy, skrocony
Grupa tematyczna: Czas pracy, Diety i Zarobki
ID: 102859

odpoczynek tygodniowy, skrocony

  
~ktosik
*.42.25.215
inviPay.com
Posty (143) »

skocz na koniec stronyskocz na koniec strony

« poprzedni ekran 3 z 5 następny »
Podgląd konta zibi1906zibi1906
(2012-02-22 20:13:05)
ktosik, spoko:) Ale oddawanie tych zaległych godzin musi odbywać się w sposób jednorazowy. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta brutussbrutuss
(2012-02-22 20:13:22)
tak naprwde to w nosie mam jak to bedziecie to robic jeli ktos pyta na forum to po to zeby znalezc odpowiedz, i sam zrobi to co uwaza za odpowiednie, Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta paweł. wpaweł. w
(2012-02-22 20:14:33)
ktoś strzelił mi czerwońcem, ja tylko napisałem, jaki papier dostałem od naszego specjalisty od czasu pracy kierowcy do podpisania z karą za wykroczenie w kwocie 700zł jakby się czepiali firmy w czasie kontroli. mi się wydawało, że mogę skrócić, tak też zrobiłem. nie jestem pewny, dlatego wrzuciłem ten przypadek na forum, może czegoś się dowiem:) Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta brutussbrutuss
(2012-02-22 20:15:52)
dziewiatka to juz jest scrucenie, fan magnumZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 20:18:42)
brutuss, jakbys uwazniej przeczytal temat, to moze zauwazylbys ze nie pytalem o rade, a raczej jej udzielilem ; ) Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta brutussbrutuss
(2012-02-22 20:20:20)
powodzeniaZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zibi1906zibi1906
(2012-02-22 20:21:47)
brutuss, już odpadasz???Ponoć jesteś profesjonalistą?Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta brutussbrutuss
(2012-02-22 20:23:15)
Daily Driving: Max 9 hours. Can be extended to 10 hours twice a week

Weekly Driving: Max 56 hours.

2 weeks: 90 hours
Breaks: After 4 1/2 hours driving, you must take a break of at least 45 minutes.
Breaks of 15 minutes, taken during the above driving period, can count towards that break. First break must be at least 15 minutes. Second break must be at least 30 minutes.
Drivers are also subject to the Working Time Directive
WTD: After 6 hours work/driving you must have a break: Minimum 30 minutes.
A break of 30 minutes is required for 6-9 hours work; 45 minutes for over 9 hours.
Breaks can be divided into 15 minute slots. First break must be at least 30 minutes.
Where mixed driving and working is carried out, the drivers' hours rules on breaks (EC/3820/85) take precedence.
Hours worked

Normal driving day
30 minutes on checks, driving for 4. 5 hours; normal 45 minute break required. WTD does not apply.
Driving affected by the WTD
Work or POA for 3 hours, driving for 3 hours; min. 30 minute break required, (WTD).
You can then drive for (max) 1. 5 hours; 15 minute break required, (Driving Reg's). WTD does apply: You must have 30 minute break.
Minimum Daily Rest: Normally 11 consecutive hours.
Rest periods can be taken in a vehicle if that vehicle has a bunk and is stationary.

Reduced Daily Rest: 9 hours up to 3 times in a week.
Split Daily Rest: 12 hour rest period may be taken in two periods:
First period must be at least 3 hours.
Second period must be at least 9 hours.
Weekly Rest Periods: Within six 24 hour periods from the end of the last weekly rest period, a driver will extend a daily rest period into either; a regular weekly rest period of at least 45 hours, or a reduced weekly rest period of less than 45 hours but at least 24 hours.

In any two consecutive weeks, a driver shall take at least two regular weekly rest periods, or one regular weekly rest period and one reduced weekly rest period of at least 24 hours.
However, the reduction shall be compensated by an equivalent period of rest taken en bloc before the end of the third week following the week in question.
Rest on ferries / trains: Where a driver accompanies a vehicle which is transported by ferry or train,
and takes a regular (not less than 11 hour) daily rest period, that period may be interrupted not more than twice by other activities not exceeding one hour in total.
During that regular daily rest period the driver shall have access to a bunk or couchette.
Double Manning: Within 30 hours of the end of a daily or weekly rest period, a driver engaged in multi-manning must have taken a new daily rest period of at least 9 hours.
For the first hour of multi-manning the presence of another driver or drivers is optional, but for the remainder of the period it is compulsory.
More... Domestic Rules
MIXED DRIVING (DOMESTIC and EC), Exemptions

- 1
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta paweł. wpaweł. w
(2012-02-22 20:26:50)
stąd się bierze nasza niewiedza, bo przepisy nie są w naszym ojczystym języku:) przez tydzień będę musiał to tłumaczyć. brutus wrzuć to po naszemu co??Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta FAN-MAGNUMFAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:28:09)
ZAWSZE MOŻESZ ZNALEŹĆ TŁUMACZA W JĘZYKU WOOLOOO- MOOLOO
Podgląd konta brutussbrutuss
(2012. 02. 22 20. 23. 15) tägliche Lenkzeit: Max 9 Stunden. Kann bis 10 Stunden zweimal in der Woche verlängert werden,

Wöchentliche Lenkzeit: Max 56 Stunden.

2 Wochen: 90 Stunden
Pausen: Nach 4 1/2 Stunden Fahrt, müssen Sie eine Pause von mindestens 45 Minuten.
Breaks von 15 Minuten, während der obenstehenden Zeitraum eingenommen wird, kann zu diesem Bruch rechnen. Erste Pause muss mindestens 15 Minuten betragen. Zweite Pause muss mindestens 30 Minuten betragen.
Treiber sind ebenfalls Gegenstand der Arbeitszeit-Richtlin ie
WTD: Mindestens 30 Minuten: Nach 6 Stunden Arbeit / Fahren müssen Sie eine Pause machen.
Eine Pause von 30 Minuten wird für 6-9 Stunden Arbeit erforderlich; 45 Minuten für mehr als 9 Stunden.
Breaks kann in 15 Minuten-Slots aufgeteilt werden. Erste Pause muss mindestens 30 Minuten betragen.
Bei einer gemischten Fahren und Arbeiten durchgeführt wird, treffen die Lenkzeiten Regeln für Pausen (EC/3820/85) Vorrang.
Geleistete Arbeitsstunden

No rmale Fahrtag
30 Minuten auf Schecks, fahren für 4. 5 Stunden; normale Unterbrechung von 45 Minuten erforderlich. WTD nicht gilt.
Fahren beeinflusst durch die WTD
Arbeit oder POA für 3 Stunden, 3 Stunden Fahrt; min. 30 Minuten Pause erforderlich, (WTD).
Sie können dann für (max. ) 1 zu fahren. 5 Stunden, 15 Minuten Pause erforderlich, (Driving Regs). WTD nicht zutrifft: Sie müssen 30 Minuten Pause haben.
Tägliche Mindestruhezeit: Normalerweise 11 aufeinander folgenden Stunden.
Ruhezeiten können im Fahrzeug verbracht werden, wenn dieses Fahrzeug verfügt über ein Etagenbett und ist stationär.

Reduzierte tägliche Ruhezeiten: 9 Stunden bis zu 3 mal in der Woche.
Aufteilung der täglichen Ruhezeit: 12 Stunden Ruhezeit kann auch in zwei Teilen genommen werden:
Erste Periode muss mindestens 3 Stunden betragen.
Zweite Periode muss mindestens 9 Stunden betragen.
Wöchentliche Ruhezeiten: Innerhalb von sechs 24-Stunden-Zeiträume n nach dem Ende der letzten wöchentlichen Ruhezeit der Fahrer eine tägliche Ruhezeit in entweder verlängern, eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit von mindestens 45 Stunden, oder eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von weniger als 45 Stunden, aber mindestens 24 Stunden.

In zwei jeweils aufeinander folgenden Wochen, so wird ein Treiber für den mindestens zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit von mindestens 24 Stunden.
Dabei wird jedoch die Reduzierung durch eine gleichwertige Ruhezeit auszugleichen, die vor dem Ende der dritten Woche nach der betreffenden Woche genommen werden muss.
Ruhe auf Fähren / Züge: Kann ein Fahrer ein Fahrzeug begleitet, die mit der Fähre oder der Eisenbahn befördert wird,
und nimmt einen regulären (nicht weniger als 11 Stunden) tägliche Ruhezeit, kann die Frist unterbrochen, nicht mehr als zweimal durch andere Tätigkeiten nicht mehr als insgesamt eine Stunde.
Während dieser regelmäßigen täglichen Ruhezeit muss dem Fahrer eine Schlafkabine oder ein Liegeplatz.
Doppel Manning: Innerhalb von 30 Stunden nach dem Ende einer täglichen oder wöchentlichen Ruhezeit der Fahrer in Mehrfahrerbetrieb eingesetzter muss eine neue tägliche Ruhezeit von mindestens 9 Stunden genommen haben.
In der ersten Stunde des Mehr-Fahrer die Anwesenheit eines anderen Fahrers oder anderer Fahrer fakultativ, aber für den Rest der Zeit jedoch obligatorisch.
Mehr... Domestic Rules
Gemischten Fahrbetrieb (Inland und EG), Ausnahmen
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 20:29:35)
przytoczyc przepisy to jedno, ale zrozumiec je, to juz inna bajkaZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta FAN-MAGNUMFAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:31:22)
zastąpię brutussa

Podgląd Konta brutussbrutuss
(22. 02. 2012 20:23:15) codziennej jazdy: Max 9 godzin. Może być przedłużony do 10 godzin dwukrotnie w tygodniu

Tygodnio wy jazdy: Max 56 godzin.

2 tygodnie: 90 godzin
Przerwy: Po 4 1/2 godziny jazdy, trzeba zrobić przerwę co najmniej 45 minut.
Przerwy w 15 minut, podjętych podczas wspomnianego okresu jazdy, mogą liczyć na to przerwy. Pierwsza przerwa musi być co najmniej 15 minut. Druga przerwa musi być co najmniej 30 minut.
Kierowcy podlegają również dyrektywy dotyczącej czasu pracy
WTD: po 6 godzin pracy / jazdy trzeba mieć przerwę: minimum 30 minut.
Przerwa 30 minut wymaga 6-9 godzin pracy, 45 minut do ponad 9 godzin.
Przerwy mogą być podzielone na 15 minut gniazd. Pierwsza przerwa musi być co najmniej 30 minut.
Gdzie mieszany jazdy i pracy jest wykonywana, godzinach kierowców przepisów dotyczących przerw (EC/3820/85) mają pierwszeństwo.
Przepracowanych godzin

Normalny dzień jazdy
30 minut na kontroli, jazdy dla 4 osób. 5 godzin, normalny 45 minut przerwy wymagane. WTD nie ma zastosowania.
Prowadzenie wpływ WTD
Pracy lub POA przez 3 godziny, jadąc przez 3 godziny, min. 30 minut przerwy wymagane, (WTD).
Można wtedy jechać na (maksymalnie) 1. 5 godzin, 15 minut przerwy wymagane, (Driving Reg-tych). WTD ma zastosowania: Musisz mieć 30 minutową przerwę.
Odpoczynek dobowy: Zwykle 11 kolejnych godzin.
Okresy odpoczynku może być wykorzystywany w pojeździe, jeżeli pojazd posiada miejsce do spania i jest nieruchomy.

Skrócony odpoczynek dobowy: 9 godzin do 3 razy w tygodniu.
Podzielony dzienny odpoczynek: 12 Reszta okres godzin może być wykorzystany w dwóch okresach:
Pierwszy okres musi wynosić co najmniej 3 godziny.
Drugi okres musi wynosić co najmniej 9 godzin.
Cotygodniowego odpoczynku okresy: W ciągu sześciu 24 godzinnych licząc od końca ostatniego tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca udzieli dziennego okresu odpoczynku do żadnej; regularny tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 45 godzin lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku mniej niż 45 godzin, ale co najmniej 24 godziny.

W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godzin.
Jednak skrócenie będzie rekompensowane równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
Odpoczynek na promach / pociągów: gdzie kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem,
i wykorzystuje regularny (nie mniej niż 11 godzin) dzienny okres odpoczynku, okres ten może zostać przerwany nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami nie dłużej niż godzinę w sumie.
Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku kierowca ma dostęp do koi lub kuszetki.
Pokój Manning: W ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.
Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa.
Więcej... Domowe przepisy
MIXED JAZDY (krajowe i EC), Zwolnienia
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 20:32:01)
ale chcialbym zaznaczyc ze ten watek ma traktowac o dwoch skroconych odpoczynkach tygodniowych z rzedu.
czy znajdzie sie choc jedna osoba ktora znajdzie w tych cytatach fragment gdzie jest zapisane ze nie mozna miec takich odpoczynkow tygodniowych?
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 20:34:48)
fan w 561/06 jest napisane
skrocone odpoczynki dobowe mozna miec maksymalnie 3 razy pomiedzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi
a nie w tygodniu.
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zibi1906zibi1906
(2012-02-22 20:36:36)
ktosik brawo... czyli w tygodniu chyba sześć... Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta FAN-MAGNUMFAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:36:58)
n. i. e można zrobić dwa razy skróconego !! przynajmniej ja tak nie robię i żyję, wiem że inni tak robią i też żyją- nawet lepiej ode mnie :-) Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zibi1906zibi1906
(2012-02-22 20:40:55)
Magnum, i co Ci z tego skoro możesz jechać po 24 h a stoisz 45?Pewnie że też żyjesz ale chyba żal doopsko ściska.. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta FAN-MAGNUMFAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:41:27)
~ktosik
(2012-02-22 20:34:48) fan w 561/06 jest napisane
skrocone odpoczynki dobowe mozna miec maksymalnie 3 razy pomiedzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi
a nie w tygodniu.

ktosik nie rozumiem gdzie ja coś takiego napisałem? ?
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 20:47:06)
Podgląd konta FAN-MAGNUMFAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:31:22) zastąpię brutussa
(... )

Skrócony odpoczynek dobowy: 9 godzin do 3 razy w tygodniu.


wiem ze to tlumaczenie po brutusie,
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 20:48:30)
FAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:36:58) n. i. e można zrobić dwa razy skróconego !! przynajmniej ja tak nie robię i żyję, wiem że inni tak robią i też żyją- nawet lepiej ode mnie :-)

z calym szacunkiem, to ze ty nie robisz, to wcale nie znaczy ze nie mozna zrobic ; )
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~FAN-MAGNUM
(2012-02-22 20:55:21)
to napisz mi jeszcze jak to robisz? ? tak jak w poście- to daj ksero papierów po jakiejkolwiek kontroli i po sprawie, hm, ale chyba szkoda klawiatury- jak nie płacisz mandatów to jeździj tak dalej i ucz swoich najbliższychZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 21:05:06)
w tutule watku masz opisany przyklad. nie chcesz, nie rob. przeciez ja cie nie namawiam. chcesz, ale sie boisz? zadzwon do ITD i spytaj. tylko dokladnie wytlumacz o co chodzi. mi na poczatku rozmowy tez powiedzial NIE WOLNO. po 2 minutach rozmowy, poprosil o chwilke przerwy zeby sie skonsultowac, po czym stwierdzil - MOZNAZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zibi1906zibi1906
(2012-02-22 21:32:18)
ktosik, zapędziłeś krokodylka w kozi róg???:) Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 21:34:44)
tia ; )
jeden to nawet uciekl mi z busa na droge bo mu sie argumenty konczyly ; D jednym z ostatnich byl : program to zaliczy jako wykroczenie :D:D
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zibi1906zibi1906
(2012-02-22 21:39:42)
Eeee tam... szkoda chłopiska... osobiście ja ich bardzo szanuję... przepisy też. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-22 21:41:41)
ja ich toleruje. ale troszke stracili w moich oczach wlasnie przez tego co zamiast porozmawiac, to uciekal na droge zeby kogos sciagnac do kontroli. ciekawe co by zrobil jakbym poszedl za nim... przeszedlby na 2 strone autostrady? ? :D:D:DZagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta FAN-MAGNUMFAN-MAGNUM
(2012-02-23 07:28:22)
~ktosik, ja teraz też bardziej szczegółowo "zainspirowany dyskusja na kilku watkach postanowilem zaglebic sie w temat
czy mozna miec dwa odpoczynki tygodniowe skrocone z rzedu"- wiesz nawet można mieć np. 10 odpoczynków po 24h tzn. pracujesz 1h pauza 24 h, tak przez 12 dni ( tzn 6+6) dla ścisłości, i teraz po ciężkiej pracy odwalasz zasłużone 45h NIEPRZERWANEJ PAUZY :-) BRAWA DLA POSKRAMIACZY KROKODYLI :-)
Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
Podgląd konta zibi1906zibi1906
(2012-02-23 07:35:09)
To można czy nie? Bo wczoraj pisałeś że nie. Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-23 07:55:29)
fan - tylko ze te twoje beda liczone jako odpoczynki dzienne, a nie tygodniowe. taka mala roznica... Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
~ktosik
(2012-02-23 07:57:21)
jeszcze inaczej. policz ile bedziesz mogl jechac cykli24h w moim przypadku, a ile w twoim w okresie dwoch tygodni, a dwa, czyli jednak mozna miec odpoczynki tygodniowe 24h kilka razy z rzedu? Zagłosuj
Zagłosuj
Podgląd
« poprzedni ekran 3 z 5 następny »

skocz na początek stronyskocz na początek strony

Twój adres IP: 54.90.96.242 = ec2-54-90-96-242.compute-1.amazonaws.com

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania treści bez podania przyczyny..


a co ty o tym myślisz ?

Ile jest 3+3 ?
Masz dość spamu w wątkach? My TEŻ!
Skoro nie masz konta to poproszę o odpowiedź na to proste pytanie. Udowodnij, że jesteś człowiekiem. Raz odpowiesz i masz spokój, na dziś.


Podpis:Moje konto
Zaloguj się Zarejestruj się
OSTATNIO KOMENTOWANE »
Wątek forumbum transportowy (407) »
Wątek forumPolska ciężarówka ostrzelana w Rosji (14) »
Wątek forumJakie najlepsze opony? (19) »
Wątek forumDMC 3, 5t + 2 t na haku tachograf (17) »
Wątek forumczy odczuwacie wojne o zezwolenia? (3) »
Wątek forumWiek emerytalny kierowca C+E Niemcy/Anglia (20) »
Wątek forumzwrot VAT-u (401) »
Wątek forumdodatkowa lampa cofania (2) »
Wątek forumADAR (1) »
Wątek forumROOS Spedition (2211) »
Wątek tylko dla posiadaczy kontKURSY ADR W BŁONIU woj. mazowieckie (33) »
Wątek forumUnion Transport co to za firma? (129) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymZałóżmy, że Rosja nie przedłuży zezwoleń na wykonywanie przewozów między naszymi krajami. Co wtedy? (96) »
Wątek forumPraca dla kierowcy Rossmann Grudziądz (345) »
Wątek forumBelgijscy kierowcy nie chcą polskich kierowców (325) »
Wątek forumDaf 105, poprawa akustyki w aucie (7) »
Wątek forumCHINSKIE OPONY (107) »
Wątek forumKERMA Z GRÓJCA (75) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymPrzykre wieści z Litwy (13) »
Wątek forumglexx (175) »
Wątek forumNaczepa chłodnia schmitz naprawa naroznika (1) »
Wątek forumOstrzegam mobilny serwis Inter Team Łódź! (11) »
Wątek forumŁapówki dla spedytorów (72) »
Wątek forumSamat (233) »
Wątek forumReico (99) »
Wątek forumPodstawa prawna zawodowego prawa jazdy (6) »
Wątek forumOdprawa celna (23) »
Wątek forumKBC logistics ltd., Purfleet, UK (8) »
Wątek forumMAG spedycja transport Jawiszowice (2) »
Wątek forumszukam coś o firmie SCHMIDT z Padborga (134) »
Wątek forumMIELCZAREK ZDUNSKA WOLA (287) »
Wątek forumpraca anglia (34) »
Wątek powiązany z artykułem prasowymND Polska. Strajk. Etap II (1476) »
Wątek forumMiratrans Łęczyca (53) »
Wątek forumEUROPE GROUP CO TO ZA FIRMA (329) »
Wątek forumUbezpieczenie OC i AC (25) »
Wątek forumUbezpieczenie floty w CUK (8) »
Wątek forumUbezpieczenie OC ciągnika sam. od 2. 190 zł !? (3) »
Wątek forumOpony Michelin Remix proszę o opinie (9) »
Wątek forumKoszt polisyOC ciągnika siodłowego wzrośnie 8000 (27) »
ZOBACZ TEŻ »
Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2016
trafficban.com

Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Kierowca do zabrania - Potrzebujesz się dostać do auta? A może masz wolne miejsce i możesz podrzucić drugiego kierowcę gdzieś na Twojej trasie?
Kierowca Do Zabrania

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
© 2016 Novemedia Ltd, all rights reserved. etransport.pl logotype is registered trademark of Novemedia Ltd